Incercom

www.ednc.gov.md

Cautare pe site md ru

Ştirile de ultimă oră

 • ANUNȚ

  Agenția Servicii Publice a eliberat astăzi, 04 decembrie 2023, Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice cu Nr. 537869 prin care, în baza Hotărârii Guvernului nr. 633/2023 este organizată Instituția Publică Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe.

  Funcția de fondator al Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe este exercitată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

  Extras Descarcă

 • INVITAȚIE de PARTICIPARE

  ICȘC ”Incercom” ÎS anunță concurs pentru selectarea companiei de audit pentru efectuarea auditului extern obligatoriu al situațiilor financiare pentru anul 2023.

  Termenul limită de depunere a ofertelor: 15.12.2023, ora 16.00 la adresa str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, bir.220 (contabilitate).

  - Oferta va fi prezentată obligatoriu în plic sigilat, cu mențiunea "Concurs pentru selectarea companiei de audit".
  - Oferta va fi elaborată conform structurii și Hotărârii Guvernului nr.875/2015. Evaluarea și selectarea ofertei cîștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de Administrație al ICȘC Incercom ÎS.

  Informații suplimentare pot fi solicitate la tel.:(022)-777-400 (Tamara Pșeneac, contabil șef).


 • Anunț de selectare a reprezentantului din partea societății civile în componența Consiliului Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe.


  Conform prevederilor punctului 14 din Statutul Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 633/2023 (în continuare – I.P. OATUCL), se anunță selectarea reprezentantului din partea organizațiilor societății civile cu activitate relevantă domeniilor de activitate ale Oficiului, în calitate de membru al Consiliului I.P. OATUCL.

  Participanții la concurs trebuie să întrunească următoarele condiții: - să dețină cetățenia Republicii Moldova; - să cunoască limba română; - să dețină studii superioare în cel puțin unul dintre domeniile de activitate ale Instituției Publice.

  Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe; - să dețină experiență de muncă de minimum trei ani în cel puțin unul dintre domeniile de activitate ale Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe; - să fie membru al unei organizații a societății civile cu activitate relevantă domeniilor de activitate ale Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe; - să nu fie în conflict de interese cu angajații Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe; - să nu fie condamnat de către instanța de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni și lipsa antecedentelor penale nestinse.

  Dosarul de participare la concurs include:
  - cererea de participare la concurs;
  - curriculum vitae (CV);
  - copia buletinului de identitate;
  - copia actelor care certifică studiile;
  - documente ce atestă experiența profesională;
  - scrisoare de recomandare a organizației societății civile al cărui membru este;
  - copia certificatului de membru al organizației societății civile;
  - declarația pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale (modelul se atașează);
  - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (modelul se atașează);
  - declarația pe proprie răspundere privind lipsa conflictului de interese în raport cu angajații.

  Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe (modelul se atașează).

  Dosarul de concurs se întocmește într-un singur exemplar și se depune de candidați la adresa: Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, Ministerul Infrastructurii și dezvoltării regionale, Direcția politici și reglementări în domeniul construcțiilor și locuințelor sau prin e-mail la adresa electronică mariana.efros@midr.gov.md.

  Termenul-limită de depunere a dosarelor este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului cu privire la concurs.

  Persoana responsabilă – Efros Mariana, Șef Direcție politici și reglementări în domeniul construcțiilor și locuințelior.

  Tel. 022 250-605, Mob. 069282274 email: mariana.efros@midr.gov.md

 • ANUNȚ!

  Din data de 20 septembrie 2023, ICȘC „INCERCOM” ÎS, str. Independenței 6/1, MD 2043, mun. Chișinău, Republica Moldova, e-mail: contabilitate@incercom.md, tel. 022 77 74 00, 022 77 69 33, anunță despre comercializarea materialelor de scurtă durată: cherestea - 11,04 m3, scândură - 5,25 m3 la prețuri curente.

  Relații la tel. 022 77 69 33, 022 77 68 44

 • ANUNȚ!

  În data de 23 august 2023, Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘC „INCERCOM” ÎS, a fost acreditat de către Centrul Național de Acrediatre MOLDAC din Republica Moldova.

  În urma evaluării s-a constatat că OCpr satisface cerințele standardului SM EN ISO/CEI 17065:2013 și este competent de a certifica produse în construcții în baza Certificatului de Acreditare Nr. Ocpr-053 din 23.08.2023.

 • ANUNȚ!

  În data de 12 iunie 2023 ICȘC „INCERCOM” ÎS, str. Independenței 6/1, MD 2043, mun. Chișinău, Republica Moldova, e-mail: resurse.umane@incercom.md, telefon 022 77 68 18, 022 77 68 44, 022 77 69 33, fax. 022 77 69 30, lansează concursul de oferte privind achiziționarea lucrărilor de reparație a încăperilor pentru Centrul de cercetări științifice și încercări de laborator, cu suprafața de 95,7 m2, situate la adresa mun. Chișinău str. Independenței 6/1, et. 1.

  Cererile de participare la concurs vor fi expediate până la data de 26 iunie 2023.

 • Anunț!

  Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” Întreprindere de Stat organizează un Seminar privind aplicarea vopselelor de protecție anticorozivă pe beton și ignifugă pe suprafețe din lemn și cele metalice.

  Astfel, protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii se încadrează în cerințele standardului internațional, adoptat în calitate de național SM EN ISO 12944 (format din 9 părți) unde sunt specificate condiții de proiectare şi dispoziţii constructive, specificaţii pentru lucrări noi şi pentru lucrări de întreţinere, sisteme de vopsire etc.

  Sistemele de vopsire se utilizează cu succes în domenii ca architectură și design, conducte subterane și supraterane, spații de depozitare (pardoseli industriale), poduri din beton și metalice, instalații industriale și energetice, structuri din beton etc.

  Seminarul va avea loc pe data de 30 mai 2023, la adresa str. Independenței 6/1, sala de ședințe, bir. 219, ICSC „INCERCOM” Î.S., la orele 10-00.
  Invităm toți specialiștii care au tangență cu aplicarea sistemelor de protecție prin vopsele epoxidice.

 • Anunț!

  Institutul de Cercetări Științifice în Constructii "INCERCOM", anunță începerea cursurilor pentru instruirea specialiștilor, pe tema ”Elaborarea devizelor de cheltuieli” din data de 15 mai 2023 la orele 13.00. Cursurile se vor desfășura conform orarului, în perioada de 15-19 mai 2023, pe adresa or. Chișinău, str. Independenței 6/1, bir. 216. Costul instruirii este de 1500.00 lei.

 • Anunț!

  Cu privire la selectarea Societății de audit pentru efectuarea auditului extern pentru anul 2022, ICȘC INCERCOM ÎS anunță că în urma desfășurăii concursului pentru selectarea companiei pentru efectuarea auditului extern obligatoriu al situațiilor financiare pentru anul 2022, de către Consiliul de Administrație al Întreprinderii a fost desemnată în calitate de câștigător compania Audit Data SRL. Contractul de acordare a serviciilor a fost semnat la data de 20.03.2023. Misiunea de audit este în curs de derulare.

 • Anunț

  Colectivul ICȘC INCERCOM ÎS care este în continuă dezvoltare și performanță, astăzi a semnat ordinul de angajare în funcție al dl Cebotari Victor în calitate de șef Centru Expertiză Tehnică, Verificare și Evaluarea Construcțiilor. Dl Cebotari este absolventul UTM, Facultatea CIC. Deține Certificate de atestare tehnico-profesională în calitate de proiectant și expert tehnic în domeniul construcțiilor civile, fiind un profesionist în domeniul dat. Îi dorim realizări și succese la noul loc de muncă.

 • Anunț

  În perioada 15, 16, 21-22 februarie 2023, Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator INCERCOM, a fost supus supravegherii periodice de către echipa de evaluare din cadrul Centrului Național de Acreditare MOLDAC, care la rîndul lor au fost supuși re-evaluării periodice de către Echipa de evaluare EA – Cooperarea europeană pentru acreditare, organism desemnat de către Comisia și Paramentul European pentru a coordona activitatea de acreditare la nivel European.

  Rezultatele supravegherii confirmă ferm că activitatea laboratorului corespunde cerințelor standardului de referință SM EN ISO/IEC 17025:2018 și profisionalismul echipei.

  Atât Centrul Național de Acreditare cât și Echipa de evaluare EA au rămas profund mulțumiți de capacitatea întregii echipe din cadrul CCÎL de a face față tuturor cerințelor necesare funcționării corespunzătoare a unui laborator acreditat. Astfel au confirmat din nou competența la nivel înalt a Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator conform standardului de referință SM EN ISO/IEC 17025:2018 și a standardelor de încercare EN.

  CCÎL în continuare va menține un sistem adecvat asigurând un nivel înalt de activitate. Felicitări respectuoase colaboratorilor CCÎL și întregului colectiv a ICȘC INCERCOM ÎS.

 • INVITAȚIE de PARTICIPARE

  ICȘC ”Incercom” ÎS anunță concurs pentru selectarea companiei de audit pentru efectuarea auditului extern obligatoriu al situațiilor financiare pentru anul 2022.

  Termenul limită de depunere a ofertelor: 15.02.2023, ora 16.00 la adresa str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, bir.220 (contabilitate).

  - Oferta va fi prezentată obligatoriu în plic sigilat, cu mențiunea "Concurs pentru selectarea companiei de audit".
  - Oferta va fi elaborată conform structurii și Hotărîrii Guvernului nr.875/2015. Evaluarea și selectarea ofertei cîștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de Administrație al ICȘC Incercom ÎS.

  Informații suplimentare pot fi solicitate la tel.:(022)-777-400 (Tamara Pșeneac, contabil șef).

 • ANUNȚ!

  În data de 09 ianuarie 2023 ICȘC INCERCOM ÎS, str. Independentei 6/1, MD 2043, m. Chișinău, Republica Moldova, email:
  nmornealo@mail.ru, fax 022 776930, tel. 022 776818, lansează concursul de oferte privind achiziționarea unei garnituri de site de laborator pentru Centrul de cercetări științifice și încercări de laborator.
  Documentele de atribuire la concurs de expediat pînă pe data de 25 ianuarie 2023.

 • ANUNȚ!

  ICȘC „INCERCOM” ÎS, str. Independenței 6/1, MD 2043, mun. Chișinău, Republica Moldova, e-mail: resurse.umane@incercom.md, telefon 022 77 69 18, 022 77 68 44, fax. 022 77 69 30, anunță pentru data de 25 octombrie 2022, desfășurarea concursului de ofertă privind achiziționarea tehnicii de calcul pentru serviciul editorial:
  1.Imprimantă multifuncțională A4, alb-negru.
  2.Imprimantă multifuncțională A4, color.
  3.Imprimantă multifuncțională A3, color.
  Participanții la concurs trebuie să dețină certificat de prestare a serviciilor de asistență tehnică și să dispună de specialiști certificați de compania producătoare.
  Documentele necesare pentru concurs, se vor expedia până la data de 24.10.2022

 • ANUNȚ!

  ICȘC „INCERCOM” ÎS anunță pentru data de 9 septembrie 2022, ora 10.00, desfășurarea licitației ”cu strigare” privind transmiterea în locațiune a bunurilor neutilizate ale întreprinderii, cu suprafețele de 134,0 m.p și 109,1 m.p situate în mun. Chișinău, str. Independenței 6/4. Plata de locațiune stabilită lunar - 16 327,31 lei și 13 239,35 lei, respectiv.
  Cererile acontul de 10 % din prețul locațiunii și taxa de participare:
  -800 lei pentru persoane juridice;
  -400 lei pentru persoane fizice
  se depun la adresa ICȘC ”Incercom” ÎS, str. Independenței 6/1, mun. Chișinău, MD 2043, până la data de 7 septembrie 2022. ora 16.00.
  Date bancare: BC Moldindconbank SA, fil. Onest, Codul băncii MOLDMD2X319, cod fiscal 1003600051547, cod TVA 0300233, IBAN MD79ML000000222401900285
  Informații la telefon 022 77 69 33, 022 77 74 00, 022 77 68 44

 • ANUNȚ!

  ICȘC „INCERCOM” ÎS anunță organizarea unei ședințe, care va avea loc pe data de 31 mai 2022, la adresa str. Independenței 6/1, în sala de ședințe 219, la orele 9-00. Subiectul ședinței este aplicarea prevederilor standardelor, referitor la controlul producției și a conformității betoanelor:
  - SM EN 206:2013+A2:2021 Beton. Specificație, performanță, producție şi conformitate și SM 324:2017 Document național de aplicare a standardului SM SR EN 206:2016 Beton. Specificație, performanță, producție şi conformitate, în cadrul codului practic CP H.04.04:2018 Beton. Specificație, performanță și conformitate, care va fi supus procedurii de modificare.
  - SM EN 13791:2020 Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri şi din elemente prefabricate, în cadrul codului practic CP F.02.03:2019 Construcții din beton și beton armat. Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri și din elemente prefabricate.

  Sunt invitați proiectanții de structuri, experții tehnici, diriginții de șantier și responsabilii tehnici și reprezentanții întreprinderilor interesate.

 • COMUNICAT

  Pe data de 12 mai 2022, la sediul ICȘC „INCERCOM” ÎS., a avut loc ședința privind aplicarea prevederilor standardelor naționale, referitor la controlul producției și a conformității betoanelor, la care au participat 36 de reprezentanți de la 26 de întreprinderi. La ședință s-au discutat prevederile standardelor SM EN 206:2013+A2:2021 Beton. Specificație, performanță, producție şi conformitate și SM 324:2017 Document național de aplicare a standardului SM SR EN 206:2016 Beton. Specificație, performanță, producție şi conformitate, în cadrul codului practic CP H.04.04:2018 Beton. Specificație, performanță și conformitate, care va fi supus procedurii de modificare în acest an.

  De asemenea, s-au analizat prevederile standardului SM EN 13791:2020 Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri şi din elemente prefabricate, în cadrul codului practic CP F.02.03:2019 Construcții din beton și beton armat. Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri și din elemente prefabricate. La finalul ședinței s-a prezentat proiectul amendamentului CP H.04.04:2018/A1:2022, care va fi aprobat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

  Amendamentul va prevedea modalitatea de stabilire a marjei de siguranță de către producătorul de betoane, în funcție de gradul de automatizare a instalațiilor de producție a betonului, materialele componente ale betonului şi de informațiile disponibile referitoare la variațiile parametrilor materiilor prime, în funcție de domeniul de utilizare, precum și de acoperirea neconformităților, care pot apărea la transportarea amestecului de beton de la fabrica producătoare până la șantier, întârzierea începerii și terminării descărcării betonului, influența condițiilor meteorologice (temperaturi foarte înalte sau scăzute, vânt puternic sau ploi torențiale etc.) la punerea în operă a betonului.

  În viitorul apropiat se prevede organizarea unei ședințe similare cu proiectanții de structuri, diriginții de șantier și responsabilii tehnici, precum și expertii tehnici în domeniu.


 • ANUNȚ!

  ICȘC „INCERCOM” ÎS anunță organizarea unei ședințe, care va avea loc pe data de 12 mai 2022, la adresa str. Independenței 6/1, în sala de ședințe 219, la orele 9-00. Subiectul ședinței este aplicarea prevederilor standardelor, referitor la controlul producției și a conformității betoanelor:
  - SM EN 206:2013+A2:2021 Beton. Specificație, performanță, producție şi conformitate și SM 324:2017 Document național de aplicare a standardului SM SR EN 206:2016 Beton. Specificație, performanță, producție şi conformitate, în cadrul codului practic CP H.04.04:2018 Beton. Specificație, performanță și conformitate, care va fi supus procedurii de modificare.
  - SM EN 13791:2020 Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri şi din elemente prefabricate, în cadrul codului practic CP F.02.03:2019 Construcții din beton și beton armat. Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri și din elemente prefabricate.

  Sunt invitați producătorii de betoane, laboratoare de încercări și reprezentanții întreprinderilor interesate.

 • ANUNȚ

  ICȘC ”Incercom” ÎS, str. Independenței 6/1, mun. Chișinău, MD 2043, e-mail:contabilitate@incercom.md, tel. 022 776818, 022 776844, fax 022 776930, oferă în folosință (locațiune) spații în incinta clădirii bazei de producere pe adresa mun. Chișinău str. Independenței 6/4. Informații suplimentare pot fi obținute la telefonul 022 776933.

 • INVITAȚIE de PARTICIPARE

  ICȘC ”Incercom” Î.S. anunță concurs pentru selectarea companiei de audit pentru efectuarea auditului extern obligatoriu al situațiilor financiare pentru anul 2021.

  Termenul limită de depunere a ofertelor: 09.12.2021, ora 16.00 la adresa str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, bir.220-(contabilitate).

  -Oferta va fi prezentată obligatoriu în plic sigilat, cu mențiunea "Concurs pentru selectarea companiei de audit".
  -Oferta va fi elaborată conform structurii și Hotărîrii Guvernului nr.875/2015. Evaluarea și selectarea ofertei cîștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de Administrație al ICȘC Incercom Î.S..

  Informații suplimentare pot fi solicitate la tel.:(022)-777-400 (Tamara Pșeneac, contabil șef).

 • În data de 18 noiembrie 2021 ICȘC ”Incercom” Î.S., str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova,a avut loc ședința pe tematica implimentarii standardelor europene în Republica Moldova.

 • În data de 10 noiembrie 2021 ICȘC ”Incercom” Î.S., str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email: resurse.umane@incercom.md, fax: 022776930, tel. 022776818, 022776844 lansează concursul de oferte privind achiziționarea lucrărilor de montare al sistemului de monotorizare video al clădirii blocului administrativ.

  Cererile de participare la concurs de expediat pînă pe data de 01 decembrie 2021.

 • În data de 15 iunie 2021 ICȘC ”Incercom” Î.S., str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email: resurse.umane@incercom.md, fax: 022776930, tel. 022776818, 022776844 lansează concursul de oferte privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului pe adresa mun.Chișinău,str.Independenței 6/4.

  Cererile de participare la concurs de expediat pînă pe data de 10 iulie 2021.

 • În data de 15 iunie 2021 ICȘC ”Incercom” Î.S., str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email: resurse.umane@incercom.md, fax: 022776930, tel. 022776818, 022776844 lansează concursul de oferte privind achiziționarea lucrărilor de montare a Sistemului Pază a blocului administrativ.

  Cererile de participare la concurs de expediat pînă pe data de 05 iulie 2021.

 • În data de 15 iunie 2021 ICȘC ”Incercom” Î.S., str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email: resurse.umane@incercom.md, fax: 022776930, tel. 022776818, 022776844 lansează concursul de oferte privind achiziționarea lucrărilor de confecționare și instalare a ușii principal a blocucului administrativ.

  Cererile de participare la concurs de expediat pînă pe data de 02 iulie 2021.

 • ANUNT
  privind rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii de Stat Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”

  Ca urmare a desfășurării concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ICȘC „Incercom” ÎS, Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat ICȘC „Incercom” a desemnat în calitate de învingător al concursului Candidatul nr.1 – dl. Ciobanu Vadim (CV se anexează).
  Consiliul de administrație al întreprinderii aduce mulțumiri fiecărui participant la concurs, apreciind viziunile de dezvoltare a Întreprinderii de Stat ,,INCERCOM” prezentate.
  CV-CiobanuVadim

 • ANUNT
  cu privire la selectarea, admiterea candidatilor la concurs si desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Intreprinderii de Stat Institutul de Cercetčri Știinfifice in Construcții „INCERCOM” - Proba interviului

  În conformitate cu prevederile pct.9 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea functiei vacante de administrator al ICȘC Incercom is aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.221 din 21.05.2021, Comisia de selectare a candidaturii la funcția de administrator al ICȘC Incercom ÎS informează că, în termenul stabilit pentru depunerea documentelor de participare la concurs 09.06.2021, ora 16:00 au fost depuse 3(trei) dosare. Ca urmare a examinňrii dosarelor depuse, pentru etapa a doua a concursului au fost admiși 3( trei) candidați.
  In conformitate cu prevederile pct.15 din Regulamentul privind organizarea și desfăsurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ICȘC Incercom ÎS, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.221 din 21.05.2021, Consiliul de Administrație al ICȘC Incercom ÎS informează că, pentru participare la interviu sunt invitați următorii candidați preselectați::
  Candidatul nr. 1 — dl. Ciobanu Vadim;
  Candidatul nr.2 - dl. Babcinețchi Veaceslav;
  Candidatul nr.3 - dl. Prisac Vitalie;
  Desfășurarea etapei a doua a concursului — interviul, se va desfășura la data de 17.06.2021, ora 13.00 pe adresa : mun. Chișinău, Piața Marii Adunțări Naționale, nr.l, Casa Guvernului.

 • ICȘC ”Incercom” Î.S., str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, ANUNȚĂ: În conformitate cu prevederile pct.10 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ICȘC "Incercom" ÎS, aprobat prin Procesul Verbal a Consiliului de Administrație nr.7 din 11 iunie 2021, Comisia de selectare informează că,în termenul stabilit pentru depunerea documentelor pentru participare la concurs: 09 iunie 2021 ora 16:00-au fost depuse 3(trei) dosare de participare.

  În rezultatul examinării dosarelor depuse,la concurs au fost admiși 3(trei) candidați.

 • ICȘC ”Incercom” Î.S., str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email: pseneac_tamara@mail.ru,tel.069006348 lansează concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de stat ICȘC ”Incercom”.

  REGULAMENT
  ANUNȚ PENTRU OCUPAREA FUNCȚIE

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 09.06.2021, ora 16:00.

 • ICȘC ”Incercom” Î.S., str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email: nmorneala@mail.ru, fax:022776930, tel. 022774638, lansează concursul de oferte privind achiziționarea utilajului pentru încercări dinamice la mixturile asfaltice în cadrul Centrului de cercetări științifice și încercări de laborator.

  Cererile la concurs de expediat pînă la data de 23.04.2021.

 • ICȘC ”Incercom” Î.S., str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email: resurs.umane@incercom.md, fax: 022776930, tel. 022776818, 022776844 lansează concursul privind achiziționarea lucrărilor de instalare a Sistemului de control acces în blocul administrativ, pe adresa Independenței 6/1.

  Cererile la concurs de expediat pînă pe data de 20.04.2021.

 • În data de 15 martie 2021 ICȘC ”Incercom” Î.S., str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email: resurs.umane@incercom.md, fax: 022776930, tel. 022776818 lansează concursul de oferte privind achiziționarea tehmicii de calcul:
  1. All in One PC-23.8” – 2buc.
  2. mFD Canon i-Seusys mF237w- 2buc.

  Termenul de prezentare a ofertelor pîna la data de 26 matrie 2021.

 • Din data de 01 ianuarie 2021, Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator, efectuează încercări asupra produselor pentru construcție conform noilor standardelor europene implementate în Republica Moldova. Prin urmare s-au achiziționat echipamente noi, ce corespund normelor
  europene, care sunt prezentate mai jos:

  - Aparat Micro-Deval pentru testarea rezistenței la uzură a agregatelor;
  - Aparat Los Angeles pentru testarea rezistenței la sfărîmarea agregatelor;
  - Set de site pentru determinarea distribuției granulometrice;
  - Ductilometru pentru testarea ductibilității bitumului;
  - Compactor automat Marshall pentru pregătirea probelor din mixturi asfaltice;
  - Aparat Marshall pentru determinarea stabilității probelor din mixturi asfaltice;
  - Baie de apă pentru păstrarea probelor din mixturi asfaltice;
  - Picnometru pentru determinarea densității agregatelor;
  - Dispozitiv de testare a plăcilor din beton;
  - Mașina de forță la încovoiere a elementelor din beton;
  - Aparat cu inel și bilă pentru testarea bitumului;
  - Centrifugă pentru determinarea conținutului de bitum;
  - Penetrometru pentru determinarea adîncimii de penetrare a acului în epruvetă de bitum.

  Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator, vă așteaptă cu mare drag să benifeciați de serviciile noastre.

 • În data de 01 februarie 2021 ICȘC ,,INCERCOM" I.S, str. Independentei 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email: nmornealo@mail.ru, fax 022776930, tel. 022 776818, lansează repetat concursul de oferte privind achiziționarea utilajului pentru Centrul de cercetări științifice și încercări de laborator, conform listei anexate:
  1. Compactor Marshall automat, Ciocan 98.4mm, 45kg
  2. Marshall stability Cihazi, 50Kn
  3. Baie de apă digitală, 60 litri
  4. Aparat de grosime
  5. Etrier Vernier
  6. Dispozitiv de rupere a plăcilor
  7. Presă pentru efectuarea încercărilor asupra bordurilor, 200kN
  8. Picnometru
  9. Sită pentru spălare umedă
  10. Găleți cu greutate unică, 1 - 50 litri
  11. Coș de sîrmă pentru determinarea densității
  12. Matriță tronconică
  13. Marshall Kalip
  14. Pahar din sticlă, 160 grade C

  Documentele de atribuire la concurs de expediat pînă pe data de 14 februarie 2021.

 • În data de 11 ianuarie 2021 ICȘC ,,INCERCOM" I.S, str. Independentei 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email: nmornealo@mail.ru, fax 022776930, tel. 022 776818, lansează concursul de oferte privind achiziționarea utilajului pentru Centrul de cercetări științifice și încercări de laborator, conform listei anexate:
  1. Compactor Marshall automat, Ciocan 98.4mm, 45kg
  2. Marshall stability Cihazi, 50Kn
  3. Baie de apă digitală, 60 litri
  4. Aparat de grosime
  5. Etrier Vernier
  6. Dispozitiv de rupere a plăcilor
  7. Presă pentru efectuarea încercărilor asupra bordurilor, 200kN
  8. Picnometru
  9. Sită pentru spălare umedă
  10. Găleți cu greutate unică, 1 - 50 litri
  11. Coș de sîrmă pentru determinarea densității
  12. Matriță tronconică
  13. Marshall Kalip
  14. Pahar din sticlă, 160 grade C

  Documentele de atribuire la concurs de expediat pînă pe data de 29 ianuarie 2021.

 • ICȘC "Incercom" Î.S. str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email:resurse.umane@incercom.mdfax:022-77-69-30 tel:022-77-68-18, 022-77-68-44, intenționează să achiziționeze servicii de audit a situațiilor financiare pentru activitatea întreprinderii pentru anul 2020.
  Termenul de prezentare a ofertelor pînă la data de 15.01.2021

 • ICȘC "Incercom" Î.S. str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email:resurse.umane@incercom.md fax:022 77 69 30 tel: 022 77 68 18, 022 77 68 44, lansează concursul privind achiziționarea lucrărilor de instalare a Sistemului de interfonie colectivă în blocul administrativ, pe adresa Independenței 6/1. Cererile la concurs de expediat pînă la data de 01.09.2020

 • ICȘC "Incercom" Î.S. str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email:resurse.umane@incercom.md fax:022 77 69 30 tel: 022 77 68 18, 022 77 68 44, lansează repetat concursul privind achiziționarea lucrărilor de reparație în blocurile sanitare la et. 2 și 3 a blocului administrativ
  Cererile la concurs de expediat pînă la data de 15.07.2020

 • ICȘC "Incercom" Î.S. str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email:resurse.umane@incercom.md fax:022 77 69 30 tel: 022 77 68 18, 022 77 68 44, lansează concursul privind achiziționarea lucrărilor de reparație în blocurile sanitare la et. 2 și 3 a blocului administrativ
  Cererile la concurs de expediat pînă la data de 01.07.2020

 • ICȘC "Incercom" Î.S. str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email:resurse.umane@incercom.md fax:022 77 69 30 tel: 022 77 68 18, 022 77 68 44, lansează concursul privind achiziționarea lucrărilor de demontare și instalare a condiționerelor în Centrul de cercetări științifice și încercări de laborator.
  Cererile la concurs de expediat pînă la 28.01.2020

 • ICȘC "Incercom" Î.S. str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email:resurse.umane@incercom.md fax:022 77 69 30 tel: 022 77 68 18, 022 77 68 44, lansează repetat concursul privind achiziționarea lucrărilor de spălare și curățare a rețelei de canalizare, D=200mm, 5 transoane pe adresa or. Chișinău str. Independenței 6/4
  Cererile la concurs de expediat pînă la 30.09.2019

 • ICȘC "Incercom" Î.S. str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email:resurse.umane@incercom.md fax:022 77 69 30 tel: 022 77 68 18, 022 77 68 44, lansează concursul privind achiziționarea lucrărilor de spălare și curățare a rețelei de canalizare, D=200mm, 5 transoane pe adresa or. Chișinău str. Independenței 6/4
  Cererile la concurs de expediat pînă la 16.09.2019

 • ICȘC "Incercom" Î.S. str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email:resurse.umane@incercom.md fax:022 77 69 30 tel: 022 77 68 18, 022 77 68 44, lansează repetat concursul privind achiziționarea lucrărilor de confecționare a ștampilelor pentru Centrul de formare continuă și perfecționare.

  Ofertele la concurs de expediat pînă pe data de 10.09.2019

 • "Incercom" I.S oferă în arendă spațiu pentru depozit cu suprafața 300m2, et.1, cu intrare separată, pe adresa: mun. Chișinău, str. Independenței 6/1
  tel. 022 77-68-44, 022 77-69-33

 • ICȘC "Incercom" Î.S. oferă în folosință (locațiune) spații pentru oficii cu suprafața totală 278m2 în incinta clădirii pe adresa: mun. Chișinău, str. Independenței 6/1,
  tel:022 77 69 33, 022 77 68 44

 • ICȘC "Incercom" Î.S. oferă în folosință (locațiune) spații în incinta clădirii bazei de producere pe adresa: mun. Chișinău, str. Independenței 6/4,
  tel:022 77 69 33, 022 77 68 44

 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă angajarea unui specialist în domeniu, broșare și copertare, pentru detalii apelați la numărul:068330054

 • ICȘC "Incercom" Î.S. str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email:resurse.umane@incercom.md fax:022 77 69 30 tel: 022 77 68 18, 022 77 68 44, lansează concursul privind achiziționarea lucrărilor de confecționare a ștampilelor pentru Centrul de formare continuă și perfecționare.

  Ofertele la concurs de expediat pînă pe data de 20.08.2019

 • În data de 17 iunie 2019 ICȘC Incercom Î.S., str. Independenței 6/1, MD-2043, Chișinău, Republica Moldova, email:nmornealo@mail.ru fax 022-77-69-30 tel. 022-77-68-18, lansează repetat concursul de oferte privind achiziționarea utilajului pentru centrul de cercetări științifice și încercări de laborator, conform listei anexate:

  1 Refrigerated Ductility Tester - Tester frigorific a ductilității și flexibilității
  2 Digital Asphalt Penetrometer - Penetrometru asfaltic digital
  3 Bitumen centrifuge - Centrifugă a mostrelor bitumoase
  4 Softening Point Determination Device (Ring and Ball) - Dispozitiv de determinare a punctului de înmuiere (inel și bile)
  5 Los Angeles Abrasion Tester - Tester de abraziune Los Angeles
  Documentația de atribuire la concurs de expediat pînă pe data de 2 iulie 2019

 • În data de 29 mai 2019 ICȘC Incercom Î.S., str. Independenței 6/1, MD-2043, Chișinău, Republica Moldova, email:nmornealo@mail.ru fax 022-77-69-30 tel. 022-77-68-18, lansează concursul de oferte privind achiziționarea utilajului pentru centrul de cercetări științifice și încercări de laborator, conform listei anexate:

  1 Refrigerated Ductility Tester - Tester frigorific a ductilității și flexibilității
  2 Digital Asphalt Penetrometer - Penetrometru asfaltic digital
  3 Bitumen centrifuge - Centrifugă a mostrelor bitumoase
  4 Softening Point Determination Device (Ring and Ball) - Dispozitiv de determinare a punctului de înmuiere (inel și bile)
  5 Los Angeles Abrasion Tester - Tester de abraziune Los Angeles
  Documentația de atribuire la concurs de expediat pînă pe data de 14 iunie 2019

 • În data de 04 aprilie 2019, ora 800, în incinta institutului ”Incercom”, str. Independenței, nr.6/1, bir.212, mun. Chișinău va avea loc ședința comisiei de atestare tehnico-profesională a diriginților de șantier, responsabililor tehnici și personalului din laboratoarele de încercări în construcții.

 • ICȘC "Incercom" Î.S , str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email:resurse.umane@incercom.md fax:022 77-69-30, tel:022 77-68-44, lansează repetat concursul privind reparația a 35m a rețelei interioare de alimentare cu apă.

  Documentația de atribuire la concurs de expediat pînă pe data de 12.04.2019

 • Prin decizia Agenției Servicii Publice a RM din 18.10.2018 au fost înregistrate modificări în actele de constituire ale ICȘC "Incercom" Î.S.
  Lista asociaților după modificări:
  1.Agenția Proprietăți Publice
  2.Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. 395406 data 18.10.2018

 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului III ( Iulie - Septembrie ) 2018 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta Institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I. Relaţii la: tel. fix 022-77-69-25, tel mob. 068330052

 • Proiectul Twinning „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural, prin păstrarea și protecția acestuia” vine cu un suport practico – informațional pentru specialiștii din domeniile relaționate arhitecturii, și anume un curs de instruire dedicat formării capacităților profesionale. Participanții vor avea posibilitatea de a acumula cunoştinţe teoretice și practice de nivel național și internațional pe subiecte specifice, într-un timp restrâns. Ținând cont că patrimoniul reprezintă o resursă limitată, păstrarea și protecția acestuia capătă valori sporite în contextul actualului ritm de viață. Întrebările „Ce ?”, „Cum ?”, „În ce măsură să intervenim în arhitectura existentă?” rămân la fel de pertinente precum rolul central al instrumentelor de cunoaștere și tehnicile moderne de conservare a cadrului istoric construit.

  Structura cursului: lecții teoretice și lecții practice în teren
  Grupul țintă: angajați ai subdiviziunilor tehnice ai Ministerelor și agențiilor subordonate, profesori și lectori din instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior licențiați în arhitectură și inginerie.
  Candidați eligibili: absolvenți ai facultăților de arhitectură, ingineria construcțiilor, arheologi.
  Echipa de formatori: echipa de bază formată din experți din Italia și un grup resursă ce include experți din Republica Moldova.
  Durata: o săptămână pe lună în perioada septembrie 2018 – iulie 2019, cu un număr total de 300 de ore.
  Termenul limită pentru aplicare: 31 August 2018.
  Cursul este gratuit pentru participanții care vor fi selectați în baza unui concurs.
  Pentru înregistrare, vă rugam să accesați linkul:Înregistrare
  Mai multe detalii găsiți în documentele atașate:
  Broșură EN
  Broșură RO
  Informație EN
  Informație RO

 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului II ( Aprilie - Iunie ) 2018 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta Institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I. Relaţii la: tel. fix 022-77-69-25, tel mob. 068330052

 • ICȘC "Incercom" Î.S. str. Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, email:resurse.umane@incercom.mdfax:022-77-69-30 tel:022-77-68-18, 022-77-68-44, itenționează să achiziționeze servicii de audit a situațiilor financiare pentru activitatea întreprinderii pentru anii 2018-2019.
  Termenul de prezentare a ofertelor pînă la data de 31.10.2018

 • "Incercom" I.S oferă în arendă spațiu pentru depozit cu suprafața 300m2, et.1, cu intrare separată, pe adresa Independenției 6/1 Botanica
  tel. 022 77-68-44, 022 77-69-33

 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului I ( Ianuarie - Martie ) 2018 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta Institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I. Relaţii la: tel. fix 022-77-69-25, tel mob. 068330052

 • Invităm laboratoarele acreditate să participe la încercări interlaboratoare conform planului pentru anul 2018. Înregistrarea are loc prin completarea ,,Talonului de înregistrare pentru încercări interlaboratoare”.
  Planul desfășurării încercărilor ILC pentru anul 2018 la nivel național Descarcă
  Talonul de înregistrare pentru încercări interlaboratoare Descarca
 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului IV ( Octombrie - Decembrie ) 2017 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta Institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I.  Relaţii la: tel. fix 022-77-69-25, tel mob. 068330052
 • a

 • ICȘC “INCERCOM” Î.S. intentioneaza sa achizitioneze servicii de audit a situațiilor financiare pentru activitatea întreprinderii în anul 2017.

  Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. +373 022 77-74-00, fax: +373 022 77-69-33, e-mail: pseneac_tamara@mail.ru, persoana de contact Pseneac Tamara, între orele 8:00 – 17:00 de luni până vineri.

  Data limită pentru primirea ofertelor este 01 ianuarie 2018 orele 15:00.

 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului III ( Iulie - Septembrie ) 2017 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta Institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I.  Relaţii la: tel. fix 022-77-69-25, tel mob. 068330052

 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului II ( aprilie - iunie ) 2017 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta Institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I.  Relaţii la: tel. fix 022-77-69-25, tel mob. 068330052

 • Institutul de Standardizare din Moldova a aprobat standardul moldovenesc SM 324:2017 ”Document national de aplicare a standardului SM SR EN 206:2016. Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate” conform Hotărîrei din 20.03.2017 nr.59. Descarcă

  ICȘC ”INCERCOM” Î.S. elaborează Codul Practic pentru producerea betonului, care va fi aprobat de MDRC pîna la sfîrșitul anului 2017.

 • Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”ÎS – „Buletinul INCERCOM” publică în cele două numere anuale articole originale teoretice, rezultate ale cercetării şi analize  în domeniile de interes - urbanism şi amenajarea teritoriului, arhitectură şi construcţii.
             În acest context Vă invităm să participaţi la publicarea articolelor ştiinţifice în Buletinul INCERCOM  Nr.10  2017
  Tematica articolelor:
  1.Arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului.
  2. Materiale, tehnologii moderne şi management în construcţii.
  3. Protecţia la foc a construcţiilor.
  4. Soluţii moderne pentru infrastructuri de transport.
  5. Clădiri ecologice şi eficiente energetic.
  6.Structuri compozite şi hibride.
  7.Tendinţe actuale în ingineria clădirilor.
  8.Probleme de economia construcţiilor.

  Detalii  despre politica editorială și regulile de publicare a articolelor în „Buletinul INCERCOM” pot fi gasite, accesînd link-ul:  http://www.incercom.md/?id=6
  Termenul limită de prezentare a articolelor pentru Buletinul INCERCOM  Nr.10 2017 este 15 octombrie 2017.
  Lucrările pot fi transmise la redacţie prin e-mail:
  ludmila.cartofeanu@mail.ru

  Informaţii suplimentare la telefonul: +373(022) 55-91-47


 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului I ( ianuarie - martie ) 2017 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta Institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I.  Relaţii la: tel. fix 022-77-69-25, tel mob. 068330052

 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. oferă în folosință spațiu pentru oficiu cu suprafața totală de 267 m.p. , la etajul 1, cu intrare separată, în incinta blocului administrativ pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1.

 • Invităm laboratoarele acreditate și atestate să participe la încercări interlaboratoare la nivel national conform planului pentru anul 2017. Înregistrarea are loc prin completarea ,,Talonului de înregistrare pentru încercări interlaboratoare”.
  Planul desfășurării încercărilor ILC pentru anul 2017 la nivel național Descarca
  Talonul de înregistrare pentru încercări interlaboratoare Descarca
 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului IV ( octombrie - decembrie ) 2016 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta Institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I.  Relaţii la: tel. fix 022-77-69-25, tel mob. 068330052
 • a

 • I.C.Ș.C. "Incercom" Î.S. realizează cherestea netivită la preț rezonabil. tel. fix 022-77-68-44, tel mob.068330054

 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. oferă în folosință spațiu pentru oficii cu suprafațe de 20-50 m.p. situate la etajele 3 și 4 în incinta blocului administrativ pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1. tel. fix 022-77-68-44, tel mob. 068330054

 • Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice de Construcţii „INCERCOM”ÎS – „Buletinul INCERCOM” publică în cele două numere anuale articole originale teoretice, rezultate ale cercetării şi analize  în domeniile de interes - urbanism şi amenajarea teritoriului, arhitectură şi construcţii.
             În acest context Vă invităm să participaţi la publicarea articolelor ştiinţifice în Buletinul INCERCOM  Nr.9  2016
  Tematica articolelor:
  1.Arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului.
  2. Materiale, tehnologii moderne şi management în construcţii.
  3. Protecţia la foc a construcţiilor.
  4. Soluţii moderne pentru infrastructuri de transport.
  5. Clădiri ecologice şi eficiente energetic.
  6.Structuri compozite şi hibride.
  7.Tendinţe actuale în ingineria clădirilor.
  8.Probleme de economia construcţiilor.

  Detalii  despre politica editorială și regulile de publicare a articolelor în „Buletinul INCERCOM” pot fi gasite, accesînd link-ul:  http://www.incercom.md/?id=6
  Termenul limită de prezentare a articolelor pentru Buletinul INCERCOM  Nr.9 2016 este 15 decembrie 2016.
  Lucrările pot fi transmise la redacţie prin e-mail:
  ludmila.cartofeanu@mail.ru  tel. fix 022-77-68-44, tel mob. 068330054

 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului III (iulie - septembrie ) 2016 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I.  Relaţii la: tel. fix 022-77-69-25, tel mob. 068330052

 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă angajarea unui specialist în funcția de Șef al Organismului de Certificare a produselor pentru construcţii.

  Condiții de angajare:
  - studii superioare de specialitate;
  - minimum 5 ani experiență în domeniu.

  Persoanele interesate pot depune CV-ul prin fax la numărul (022) 77-69-30, prin e-mail: resurse.umane@incercom.md, prin poștă sau să-l prezinte personal la adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, biroul 203. Relaţii la telefonul: (022) 77 68 18

 • ICȘC ”INCERCOM” Î.S. a găzduit întîlnirea de lucru a colectivului cu Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, dl Vasile Bîtca, însoțit de viceministrul, dl Anatol Zolotcov.

  La întîlnire au participat reprezentanți ai Laboratoarelor de Încercări, ai instituţiilor publice şi autorităţi, ai companiilor importante din domeniu.

  Ministrul a informat colectivul despre eforturile Guvernului și realizarea politicilor de dezvoltare regională, perfecţionarea legislaţiei în domeniu, precum și implementarea unor proceduri şi instrumente noi, conform Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională, despre proiectele realizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în domeniu, inclusiv proiectele realizate cu suportul financiar al partenerilor de dezvoltare și al instituțiilor europene.

  Dl Vasile Bîtca a menționat, că unul din factorii prioritari a fost şi rămîne asigurarea continuităţii calităţii pe întreaga durată de viaţă a construcţiei.

  În acest context ICȘC ”INCERCOM” ÎS îi revine un rol important în confirmarea calităţii în construcţii. Deaceea trebuie să fie o prioritate permanentă îmbunătățirea nivelului de studiere a proprietăților fizico-mecanice ale materialelor și produselor utilizate în construcții, asigurînd gama de încercări conform prevederilor standardelor europene în vigoare.

  Ședința de lucru s-a încheiat cu discuții, privind unele problemele, care apar în activitatea Institutului.

 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului II (aprilie-iunie) 2016 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I.  Relaţii la telefonul: 022-77-69-25

 • Ministerui Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă Prezentarea laboratorului Centrului de Cercetări şi Încercări de Laborator, care va fi organizată în data de 7 iulie 2016, la orele 10.00, pe adresa: str. Independenţei 6/1, et.2, sala de conferinţe 219.

  Centrul de Cercetări şi Încercări de Laborator, parte a structurii organizatorice a Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” Î.S. este dotat cu instalații și tehnologii de ultimă generație, asigurînd gama de încercări conform prevederilor standardelor europene în vigoare.

  Prin această inițiativă ICŞC „INCERCOM” Î.S. vine în întîmpinarea solicitărilor operatorilor economici, care doresc servicii specifice de cea mai înaltă calitate. Renovarea Laboratorului cu instalații moderne constituie încă o etapă a procesului , în urma căruia Institutul intenționează să îmbunătățească nivelul de studiere profundă a proprietăților fizico-mecanice ale materialelor și produselor utilizate în construcții pe teritoriul Republicii Moldova.

  Specialiștii Institutului recomandă tuturor companiilor în acest domeniu realizarea unor seturi complete de verificări cu eliberarea certificatelor prin rapoarte de testare.

  Program: 10.00 -10.30

  Cuvînt de deschidere, Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor dl Vasile Bîtca;

  Informație privind dezvoltarea Centrului de Cercetări şi Încercări de Laborator al ICȘC „INCERCOM” Î.S.

  11.00 Prezentarea Laboratoarelor

  - Materiale de drumuri;
  - Drumuri;
  - Betoane și mortare;
  - Încercări special;
  - Tîmplărie – termoizolantă;
  - Geamuri termopane.

  12.00 Café – break

  Sînt invitați:
  - Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al RM;
  - Inspecția de Stat în Construcții;
  - Firme de construcții;
  - Mass-media.

  Vom fi bucuroşi să fim onoraţi de prezenţa reprezentanţilor instituţiilor din domeniul respectiv la evenimentul dat și vom fi recunoscători pentru confirmarea participării pînă pe data de 5 iulie 2016.

  Relații de specialitate:

  Ing. Natalia Mornealo;email:centru.laborator@incercom.md
  Tel.: 022 77-46-38; 022 77-68-36;
  Mob.: 068330051

 • În incinta blocului administrativ ICȘC "Incercom" Î.S. furnizori de rețele publice de comunicații electonice sunt:

  "ARAX Impex" S.R.L.

  MD-2004 R. Moldova, or Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 118 tel:+373 (22) 838 000 fax:+373 (22) 838 001 http:www.arax.md email:info@arax.md

  "ORANGE Moldova" S.A

  MD-2071 R. Moldova, or Chișinău str. Alba Iulia, 75 tel:+373 (22) 977 777, +373 (22) 977 700 fax:+373 (22) 977 710, +373(22) 977 701 email:orange@orange.md, corporate@orenge.md

 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” ÎS anunţă punerea în vînzare a Volumului I (ianuarie-martie) 2016 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta institutului pe adresa: mun. Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I

  Relaţii la telefonul: 022-77-69-25
 • Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”ÎS – „Buletinul INCERCOM” publică în cele două numere anuale articole originale teoretice, rezultate ale cercetării şi analize  în domeniile de interes - urbanism şi amenajarea teritoriului, arhitectură şi construcţii.

             În acest context Vă invităm să participaţi la publicarea articolelor ştiinţifice în Buletinul INCERCOM  Nr.8  2016
  Tematica articolelor:
  1.Arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului.
  2. Materiale, tehnologii moderne şi management în construcţii.
  3. Protecţia la foc a construcţiilor.
  4. Soluţii moderne pentru infrastructuri de transport.
  5. Clădiri ecologice şi eficiente energetic.
  6.Structuri compozite şi hibride.
  7.Tendinţe actuale în ingineria clădirilor.
  8.Probleme de economia construcţiilor.

  Detalii  despre politica editorială și regulile de publicare a articolelor în „Buletinul INCERCOM” pot fi gasite, accesînd link-ul:  http://www.incercom.md/?id=6
  Termenul limită de prezentare a articolelor pentru Buletinul INCERCOM  Nr.8 2016 este 15 septembrie 2016.
  Lucrările pot fi transmise la redacţie prin e-mail:
  ludmila.cartofeanu@mail.ru

  Informaţii suplimentare la telefonul: +373(022) 55-91-47

  Informaţii suplimentare la telefonul: +373(022) 55-91-47
 • Invităm laboratoarele acreditate (atestate) să participe la încercări interlaboratoare conform planului pentru anul 2016. Înregistrarea are loc prin completarea ,,Talonului de înregistrare pentru încercări interlaboratoare”.
  Planul desfășurării încercărilor ILC pentru anul 2016 la nivel național Descarca
  Talonului de înregistrare pentru încercări interlaboratoare(laboratoarele atestate) Descarca
  Talonului de înregistrare pentru încercări interlaboratoare (laboratoarele acreditate) Descarca
 • Documentele normative aprobate de către MDRC ce pot fi procurate la magazinul INCERCOM și consultate în variantă electronică pe site-ul www.ednc.gov.md

 • NCM
  CP

  Denumirea

  Aplicare începând
  сu data

  NCM G.01.01:2016

  Proiectarea alimentării cu energie electrică a întreprinderilor industriale

  01.04.2016

  NCM C.02.02:2016

  Clădiri și construcții industriale

  01.07.2016

  Documentele normative pregătite pentru publicarea la ordin:

  - Catalogul documentelor normative în construcții. Ediția I anul 2016;
  - NCM G.01.03:2015 “Instalații electrotehnice (va înlocui CНиП 3.05.06-85)“;
  - NCM A.07.04:2015 “Regulament cu privire la conducătorul elaborării documentației de proiect“;
  - NCM C.01.08:2015 “Blocuri locative“;
  - NCM C.03.02:2016 “Depozite de îngrășăminte minerale uscate și substanțe chimice de protecție a plantelor. Norme de proiectare“;
  - NCM A.07.07:2016 ”Clasificatorul tipurilor de obiecte de construcții după destinație”.

 • Institutul de Cercetări Științifice în Construcții “INCERCOM”Î.S. împreună cu UTCB București conlucrează pentru elaborarea Anexei Naționale Moldovenești al Standardului SM SR EN 206-1:2012 Beton. Partea 1: Specificație, performanță, producție şi conformitate. Ca rezultat al colaborării, în data de 10 februarie 2016 în incinta ICȘC”INCERCOM”Î.S. s-a organizat un seminar cu genericul “ Cercetări experimentale pentru stabilirea performanțelor betoanelor preparate cu materiale componente din Republica Moldova în vederea elaborării Anexei Naționale ” cu specialiștii UTCB București.
 • a
  Materialele care au fost prezentate la prezentul seminar pot fi accesate pe următoarea adresă:

  Descarca aici

   

 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului IV 2015 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I.  Relaţii la telefonul: 022-77-69-25
 • a

 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului III-2015 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I.  Relaţii la telefonul: 022-77-69-25;
 • Invităm laboratoarele acreditate să participe la încercări interlaboratoare la blocuri din beton pentru pereţi şi pietriş pentru lucrări de construcţii în perioada septembrie-octombrie 2015.

  Înregistrarea are loc prin completarea ,,Talonului de înregistrare pentru încercări interlaboratoare”.
  Planul desfășurării încercărilor ILC pentru anul 2015 la nivel național Descarca
  Talonului de înregistrare pentru încercări interlaboratoare Descarca
 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului II 2015 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I.  Relaţii la telefonul: 022-77-69-25;
 •  

  Buletinul Institutului de Cercetări Ştiinţifice de Construcţii „INCERCOM”ÎS – „Buletinul INCERCOM” publică în cele două numere anuale articole originale teoretice sau rezultate ale cercetării, sinteze şi opinii în domeniile de interes – urbanism şi amenajarea teritoriului, arhitectură şi construcţii.
  Institutul invită fiecare persoană interesată să participe la publicarea articolelor ştiinţifice în Buletinul INCERCOM 2015  Nr.7

  Tematica articolelor:
  1.Arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului.
  2. Materiale, tehnologii moderne şi management în construcţii.
  3. Protecţia la foc a construcţiilor.
  4. Soluţii moderne pentru infrastructuri de transport.
  5. Clădiri ecologice şi eficiente energetic.
  6.Structuri compozite şi hibride.
  7.Tendinţe actuale în ingineria clădirilor.
  8.Probleme de economia construcţiilor.

  Regulile de publicare a articolelor pot fi descărcate accesînd link-ul:

  Reguli RO Descarca

  Termenul limită de prezentare a articolelor pentru Buletinul INCERCOM 2015 Nr.7 este 15 septembrie 2015.
  Lucrările pot fi transmise la redacţie prin e-mail: ludmila.cartofeanu@mail.ru
  Informaţii suplimentare la telefonul: +373(022) 55-91-47

 • Participarea la aniversarea a 65 de ani de cercetare în construcții, arhitectură şi urbanism a INCD URBAN-INCERC, România

  În perioada 13-15 mai 2015, INCD URBAN-INCERC, București a găzduit timp de trei zile cea de-a noua ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială având ca temă „65 de ani de cercetare în construcții, arhitectură şi urbanism – De la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 1950-2015”, la care au participat Dl Gheorghe CROITORU - șef al Direcției reglementări tehnico-economice și Dl Anatolie IZBÎNDA - Director ICŞC „INCERCOM I.S.”.
  Obiectivul conferinței a fost acela de a prezenta provocările domeniului construcțiilor, arhitecturii şi planificării spațiale din ultimii 65 de ani în contextul problemelor contemporane ale societății şi progresului științific din aceste domenii. Programul a constat în evenimente științifice desfășurate sub formă de workshop-uri sau seminarii în primele două zile şi un eveniment festiv urmat de o conferință științifică cu invitați de marcă din țară şi străinătate pe data de 15 mai.
  La sesiunea de deschidere au luat cuvântul Dl Emil-Florin ALBOTĂ-Secretar de Stat la Ministerul Educației şi Cercetării Științifice, Dl Tudor Prisecaru-Președinte al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică şi Inovare, prof. dr. arh. Ana-Maria DABIJA, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, prof. dr. Vasile CÂNDEA, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Dl Iohan NEUNER-Rector, Universitatea Tehnică de Construcții, Dl Anatolie IZBÎNDA - Director ICŞC „INCERCOM I.S.”, Dl Gheorghe CROITORU - şef al Direcției reglementări tehnico-economice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor, Dl Constantin IONESCU-Director General al Institutului Naţional pentru Fizica Pământului, reprezentat ISU, în afara conducerii INCD URBAN-INCERC.
  Cele mai bune gânduri au fost transmise şi de Dl Vasile Bîtca, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor, al cărui mesaj a fost prezentat participanților conferinței.

  La această conferință a fost un număr record de participanți – peste 300, reprezentând 12 universități sau centre universitare, 7 institute de cercetare, dar şi asociații profesionale, administrații publice locale, organisme ale administrației centrale şi mediul privat, proveniți din România, dar şi din afară. Diversitatea participanților este cea mai mare de până acum, fiind reprezentate 65 de entități distincte. În cadrul celor 7 evenimente științifice au fost prezentate, conform programului, 55 de lucrări științifice; unele dintre acestea au fost deja publicate, integral sau în rezumat, în volumul de rezumate al conferinței, revistele institutului şi noul volum de lucrări integrale al conferinței, iar altele urmează a fi publicate ulterior.

  11 12 13
  14 15 16

 • Invităm laboratoarele acreditate (atestate) să participe la încercări interlaboratoare conform planului pentru anul 2015. Înregistrarea are loc prin completarea ,,Talonului de înregistrare pentru încercări interlaboratoare”.
 • Planul desfășurării încercărilor ILC pentru anul 2015 la nivel național Descarca
  Talonului de înregistrare pentru încercări interlaboratoare Descarca
 • În zilele din 23-24 aprilie 2015 a avut loc cea de-a doua ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. cu genericul DeDuCon–INCERCOM (Dezvoltare Durabilă în Construcţii).
  Conferinţa a fost organizată in parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC” Bucureşti, România.
  Obiectivul conferinţei a fost acela de a dezbate iniţiativele şi provocările legate de principiile şi măsurile practice preconizate pentru domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii în consens cu strategia Uniunii Europene de implementare a conceptului de dezvoltare durabilă în domeniul construcţiilor, căruia îi revin sarcini numeroase.
  Evenimentul, s-a desfăşurat la sediul ICŞC INCERCOM” Î.S., înregistrănd circa 90 de participanţi din 28 instituţii din sectorul public şi privat, mediul academic, organizaţii profesionale şi din mediul de afaceri, institute de cercetare din Republica Moldova, România şi Ucraina.
  La sesiunea de deschidere au luat cuvântul dl Anatolie Izbînda, dr. şt. Tehnice, Director ICŞC “INCERCOM” ÎS, dl Vasile Bîtcă, Ministru, MDRC, dl Vasile Meiţă, dr. habil. arh., Director INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, România, dl Vasile Alcaz dr. habil., Director Institutul de Geologie și Seismologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, dl. Tudor Lupaşcu, membru corespondent al AȘM, dr. habil.chimie, prof., Director Institutul de Chimie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, dl Valeriu Lungu, dr. şt. tehnice, Decan, UTM.
  Programul Conferinţei a inclus 35 lucrări ştiinţifice din domeniul construcţiilor, materialelor de construcţii şi economiei construcţiilor, dintre care 25 din ele au fost prezentate sub formă de comunicări orale.
  Desfăşurarea evenimentului a inclus şi prezentarea laboratorului Centrului de Cercetări şi Încercări de Laborator realizată de dna ing. Natalia Mornealo, care a provocat interesul participanţilor din toate domeniile pentru echipamentul şi instalaţia necesară (producţie europeană) pentru testarea sistemelor de termopane în conformitate cu cerinţele europene de calitate pentru tîmplărie termopan. Participanţii Conferinţei au făcut cunoştinţă cu tehnologiile de ultimă generaţie, care asigură întreaga gamă de încercări conform prevederilor standardelor în vigoare.
  Cea de-a doua ediţie a Conferinţei Ştiinţifise a ICŞC INCERCOM” Î.S. s-a desfăşurat cu sprijinul unui şir de sponsori - întreprinderi din domeniul construcţiilor. Prin realizarea unor astfel de evenimente  comunităţile ştiinţifice şi tehnologice din industria de conctrucţii se mobilizează pentru amplificarea eforturilor de cercetare şi dezvoltare, care influenţează luarea deciziilor politice şi măsurilor radicale cu sprijinul statului sub formă de reglementări imperative stricte.

   

  1 2 3
  4 5 6
  Alte imagini din cadrul conferinței pot fi descărcate aici Descarca  
 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S.(Chişinău) şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare  Teritorială  Durabilă  “URBAN-INCERC”  (Bucureşti)   organizează    în    zilele   de       23-24  aprilie 2015  la  sediul   ICŞC “INCERCOM” Î.S.  din  str. Independenţei 6/1, et.2,  sala de conferinţe 218, cea de-a doua  ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale cu genericulDeDuCon – INCERCOM(Dezvoltare Durabilă în Construcţii).

  Tematica conferinţei:

  1.Arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului.
  2.Structuri compozite şi hibride.
  3.Tendinţe actuale în ingineria clădirilor.
  4.Instalaţii pentru construcţii şi dezvoltare durabilă.
  5.Provocări ale industriei materialelor de construcţii pentru realizarea de clădiri durabile.
  6.Creativitatea în construcţii.
  7.Probleme de economia construcţiilor.
  Condiţii de participare:

  TALON DE PARTICIPARE Descarca
  INVITATIE Descarca

  Relaţii la telefon  022 55-91-47, vicedirector Ludmila Cartofeanu

  Scientific Research Institute of Construction “INCERCOM” and  National Institute of  Development and Research in Constructions, Urban planning and  Sustainable Territorial Development  “URBAN-INCERC” (Bucharest, Romania) organises on the 23rd-24th of April 2015 at the headquarter of  ICSC “INCERCOM” located  on the Independenţei str. 6/1, second floor, conference room 218, the second edition of  International Scientific Conference “DeDuCon- INCERCOM” (Sustainable Development in Constructions)
  Topic of the conference:

  1. Architecture, urban and spatial planning
  2. Hybrid and composite structures
  3. Current trends in engineering buildings
  4. Installations for constructions and sustainable development
  5. Challenges of the building materials industry for the production of viable structures 
  6. Creativity in construction
  7. Economical problems in constructions

  Conditions of participation:

  REGISTRATION FORM Download
  INVITATION Download

  For additional information you can reach us at: +373 (022) 55-91-47 Ludmila Cartofeanu

  • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului IV 2014 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I
   Relaţii la telefonul: 022-77-69-25;

   a

  • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului III 2014 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I
   Relaţii la telefonul: 022-77-69-25;

   

  • Centrul de Încercări, parte a structurii  organizatorice  a Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” Î.S., s-a echipat  cu instalaţia necesară (producţie europeană) pentru testarea sistemelor  de termopane în conformitate cu cerinţele  mondiale de calitate pentru tîmplărie termopan. Laboratorul  Centrului este dotat cu tehnologii de ultimă generaţie, asigurand gama de incercări conform prevederilor standardelor  în vigoare:

   • etanşeitate la apă (SR EN 1027:2001,IDT);
   • rezistenţă la încercare din vînt (SR EN 12211:2001,IDT);
   • permeabilitate la aer (SR EN 1026:2001,IDT);

   Prin această iniţiativă ICŞC „INCERCOM” Î.S. vine in intîmpinarea solicitărilor  operatorilor economici, care doresc servicii specifice de cea mai inaltă calitate. Renovarea laboratorului cu instalaţii moderne constituie incă o etapă a procesului, în urma caruia Institutul  intenţionează să îmbunătăţească  nivelului de studiere profundă a proprietăţilor fizico-mecanice ale materialelor şi produselor utilizate în construcţii pe teritoriul Republicii Moldova.
   Specialistii Institutului recomandă  tuturor companiilor  in acest domeniu realizarea unor seturi complete de verificări, cu eliberarea certificatelor  prin rapoarte de testare.

   Relaţii de specialitate:
   Ing.Natalia Mornealo;  e-mail: centru.laborator@incercom.md
   tel.: 022 77-46-38; 022 77-68-36;

  • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului II (aprilie-iunie) 2014 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” în librăria din incinta institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I
   Relaţii la telefonul: 022-77-69-25;
  • Conform direcţiilor de bază ale dezvoltării ştiinţifice a Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” Î.S. şi pentru îmbunătăţirea nivelului de studiere profundă a proprietăţilor fizico-mecanice ale materialelor şi produselor utilizate în construcţii pe teritoriul RM, Centrul de Încercări de laborator al Institutului este deja completat cu cele mai moderne utilaje şi instalaţii, care vor permite punerea în aplicare a standardelor europene  SM SR – EN206-1, SM SR EN 196-2O11 pentru verificarea caracteristicilor tehnologice  şi calitative ale cimenturilor, betoanelor, agregatelor pentru betoane şi amestecurilor de beton .

  • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” anunţă doritorii de a publica articole cu tematica Ştiinţifică „SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR”, despre posibilitatea de a publica aceste articole în Buletinul INCERCOM 2014 Nr.5 – CN
   Tematica Articolelor:
   1. Materiale, tehnologii moderne şi management în construcţii.
   2. Concepte moderne de analiză şi calculul structurilor de construcţii.
   3. Protecţia la foc a construcţiilor.
   4. Soluţii moderne pentru infrastructuri de transport.
   5. Clădiri ecologice şi eficiente energetic.
   Termenul limită 15 mai 2014.

   Reguli de redactare

   Descarca
  • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului I (ianuarie-martie) 2014 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale  de construcţii” în librăria  din incinta institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I
   Relaţii la telefonul: 022-77-69-25;
   În acelaşi context Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. atenţionează agenţii economici – producători şi importatori de materiale de construcţii - prestatori de servicii de vînzare, lansînd propunerea de colaborare cu următorul conţinut:
   Pe 16 aprilie 2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a lansat „Catalogul de preţuri medii pentru materiale de construcţii”, care a fost elaborat de către ICŞC “INCERCOM” Î.S. în baza “Metodologiei de calcul a preţurilor medii pentru materiale de construcţii”.
   În Catalog sînt indicate preţurile cu referinţă la agenţii economici – producători şi importatori de materiale de construcţii – prestatori servicii de vînzare. Aceste întreprinderi îşi fac publicitate  prin  diferite căi de informare, inclusiv prin listele de preţuri. În acest sens ICŞC “INCERCOM” Î.S. propune o colaborare în vederea declarării preţurilor. Întreprinderile sînt selectate conform următoarelor criterii:

   • intensitatea rulajului mărfurilor întreprinderii, care demonstrează competitivitatea pe piaţă a producţiei realizate;
   • corespunderea produselor intreprinderilor cu criteriile de selectare a nomenclatorului de mărfuri inclus în catalog şi cu măsura detalierii lui;
   • solicitarea de colaborare cu Institutul a firmei-prestator de  servicii de vînzare a materialelor de construcţii în vederea includerii în Catalog a informaţiei privind activitatea sa în scop de publicitate.

   Catalogul este folosit, în special, la întocmirea devizului investitorului pentru proiectele cu finanţare din bugetul public naţional la toate nivelele.
   Informaţiile din catalog pot fi utile atît pentru beneficiari, care îşi determină  efortul financiar, întocmirea planului de buget pentru investiţiile în construcţii, cît şi pentru executanţi, care îşi determină preţul pentru care consideră oportun să se angajeze în execuţia lucrărilor de construcţii. În acest fel se vor împiedica ofertele neloiale, cu preţuri exagerate sau nereal de mici şi ulterior modificate.
   Lansarea catalogului prevede cunoaşterea unui preţ real al unei construcţii, costul căreia este în mare parte vizat de costul materialelor-în proporţie de 70-80%.
   Scopul elaborării acestui catalog este de a evita fenomenul de subfinanţare şi suprafinanţare a obiectivelor de investiţii, finanţate din fonduri publice, asigurînd reducerea cheltuielilor, transparenţa şi eficacitatea mijloacelor financiare alocate, precum şi de a evita cazurile de corupţie.
   De acea, colaborînd cu ICŞC “INCERCOM” Î.S. întreprinderea Dvs. va contribui la realizarea obiectivelor statului, sus menţionate, în domeniul construcţiilor.
   Catalogul este publicat trimestrial, conform tendinţei pe piaţa materialelor de construcţii, pentru a păstra obiectivitatea metodologiei de calcul al preţului mediu.
   Relaţii la telefonul: 022-55-91-47;
   Unele surse de informaţii, privind lansarea catalogului:
   RO http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=2571&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/A-fost-elaborat-primul-Catalog-de-preturi-medii-pentru-materiale-de-constructii
   http://www.canal3.md/rom/news/social/item7035/
   http://www.eurotv.md/stire-pretul-materialelor-de-constructie-monitorizat
   RU http://www.vedomosti.md/news/Vpervye_V_Moldove_Vypushchen_Katalog_Srednih_Tsen_V_Stroitelstve_#

  • Numărul de Certificate de Conformitate(CC) eliberate de OC din cadrul ICŞC ,,INCERCOM” ÎS în februarie-martie a.2014:

   Procesul de producere

   Schema

   Nr. CC eliberate

   Producere în serie

   3A

   14

   Lot de produse

   7

   1

   Import

   2

   1

  • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S., executînd ordinul MDRC nr.89 din 21.06.2013 privind administrarea Portalului naţional "e - Documente normative în construcţii", Vă aduce spre informare despre posibilitatea utilizării acestuia accesînd adresa electronică:www.ednc.gov.md

   Serviciul public electronic, dezvoltat de MDRC şi Centrul de Guvernare Electronică cu suportul financiar al Băncii Mondiale este destinat asigurării accesului cetăţenilor, specialiştilor în construcţii, avocaţilor şi juriştilor, producătorilor de materiale de construcţii, funcţionarilor din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale la baza de date a documentelor normative în construcţii, valabile pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv şi participarea acestora la examinarea şi avizarea proiectelor de documente normative în curs de elaborare.
   Principalul obiectiv al serviciului electronic este de a simplifica accesul la documentele necesare pentru construcţii.
  • În cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate de tehnologii, echipamente, scule şi materiale pentru construcţii MOLDCONSTRUCT (ediţia a XIX-a), la capitolul informare, vor fi prezentate  noi acte normative actualizate şi elaborate, ajustate la sistemul european al cerinţelor de performanţă, care completează sistemul naţional de documente normative asigurând în rezultat calitate şi eficienţă în construcţii.
   ICŞC “INCERCOM” invită toate persoanele interesate  la expoziţia MOLDCONSTRUCT(standul Ministerului Dezvoltării Regionale si Construcţiilor), ce va avea loc la Centrul Internaţional Expoziţional MoldExpo  în perioada 20 martie - 23 martie 2014.
  • “ Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii „ Volumul IV 2013 – oferit spre vînzare. Informaţii la telefonul 022-77-69-25.

   a

  • Lista noilor acte normative actualizate şi elaborate (armonizate cu normele Uniunii Europene) pentru completarea sistemului naţional de documente normative în construcţii. Aceste documente normative pot fi consultate şi procurate la ICŞC «INCERCOM».

   LISTA DOCUMENTELOR NORMATIVE IN CONSTRUCTII

   Descarca
  • Numărul de Certificate de Conformitate(CC) eliberate de OC din cadrul ICŞC ,,INCERCOM” ÎS în decembrie a.2013:

   Procesul de producere

   Schema

   Nr. CC eliberate

   Producere în serie

   3A

   18

   Lot de produse

   7

   0

   Import

   2

    

  • Centrul de Încercări de laborator al Institutului în data de 12-13.12.2013 a fost evaluat şi acreditat cu succes pentru o perioadă de 4 ani de către Centrul de Acreditare INLAC conform standartului ISO 17025-2000.

  • Centrul de formare continuă, perfecţionare şi recalificare anunţă instruirea specialiştilor în construcţii (diriginţi de şantier şi responsabili tehnici) în teritoriu : or.Ceadîr - Lunga  (februarie- martie ), mun. Bălţi (aprilie - mai).

   Учебный центр по обучению и переподготовки специалистов в строительстве объявляет обучение специалистов (руководителей строек и ответственных за технический надзор в строительстве) в территории : г. Чадыр – Лунга (февраль - март), мун. Бельцы (апрель - май).

  • Numărul de Certificate de Conformitate(CC) eliberate de OC din cadrul ICŞC ,,INCERCOM” ÎS în noiembrie a.2013:

   Procesul de producere

   Schema

   Nr. CC eliberate

   Producere în serie

   3A

   20

   Lot de produse

   7

   0

   Import

   2

   1

  • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al RM şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă anularea seminarului pe tema: “Adoptarea documentului normativ NCM A.07.02-2012 ”Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale””, preconizat pentru data de 28.11.2013 în legătură cu examinarea repetată a documentului normativ în cauză de către specialiştii Comitetului Tehnic.

   Data desfăşurarii seminarului va fi anunţată suplimentar.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------

   Министерство Регионального Развития и Строительства РМ и Научно Исследовательский Институт Строительства “INCERCOM” Î.S. объявляет что семинар на тему: “Принятие нормативного документа NCM A.07.02-2012 “Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации для строительства.Основные положения и требования”, запланированный на 28.11.2013г. отменяется в связи c повторной экспертизой вышеназванного нормативного документа специалистами Технического Комитета.

   Время проведения семинара будет объявлено дополнительно.

  • Numărul de Certificate de Conformitate(CC) eliberate de OC din cadrul ICŞC ,,INCERCOM” ÎS în septembrie-octombrie 2013:

   Procesul de producere

   Schema

   Nr. CC eliberate

   Producere în serie

   3A

   20

   Lot de produse

   7

   1

   Import

   2

   8

  • Pe  16 octombrie 2013 în incinta ICŞC „INCERCOM” Î.S.  a avut loc desfăşurarea seminarului cu tematica “Particularităţile formării preţurilor şi întocmirea devizelor pentru executarea lucrărilor de construcţii şi montaj.
   Acest seminar a fost adresat specialiştilor – participanţi la procesul de construcţii privind  determinarea valorii de deviz a obiectului de investiţii, formarea preţurilor contractuale pentru lucrările executate.
   La dispoziţia participanţilor la seminar au fost prezenţi  specialişti cu experienţă din MDRC (dl Gh. Croitoru, MDRC, şef Direcţie reglementări tehnico-economice, dna L. Duliţeva, MDRC, consultant superior din aceeaşi direcţie), elaboratorii CPL.01.01.-2012"Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrarile de construcții-montaj prin metoda resurelor”( dna          V. Dubova, dna L. Cupţova, dna M. Beliscaia), experţi din domeniul energeticii (dna S. Jocot, S.A. “Compania Electrica”, şef secţie “Devize şi producere”), din domeniul tehnologiilor informaţionale (dl V.Lazarenco, director  ECOR SRL),  domeniul ştiinţific (dl Gr.Vascan, UTM , dr.şt.tehn., şef catedră ”Economie şi management în construcţii “).
   Salutînd interesul numărului mare de participanţi  faţă de tema pusă în discuţie, dna L.Cartofeanu, vicedirector ICŞC „INCERCOM” Î.S. a menţionat, că  seminarul are rolul de a sprijini participanţii la procesul de construcţii în aplicarea instrucţiunilor elaborate şi, că aşa întîlniri vor contribui la  atingerea rezultatelor  aşteptate în domeniul construcţiilor.
   Seminarul şi-a realizat obiectivele:  au fost  scoase  în evidenţă  noutăţile, ce se referă la aplicarea documentelor normative;  au fost  identificate problemele actuale în domeniul formării preţurilor şi întocmirii valorii de deviz pentru lucrarile de construcții şi montaj; au fost  identificate soluţiile pentru rezolvarea problemelor puse  în discuţie;     au fost  determinate măsurile prioritare de rezolvare a acestor probleme cu care se confruntă participanţii la procesul de construcţii.
   Dna M. Beliscaia a recomandat Volumul III (iulie-septembrie) 2013 al „Catalogului de preţuri medii pentru materialele de construcţii”, care include deja circa 500 de denumiri ale materialelor de construcţii şi, după cum a fost menţionat, este publicat  trimestrial . Dna M. Beliscaia  a prezentat conţinutul acestuia, a indicat cui i se adresează şi a explicat, că elaborarea unui astfel de catalog este urmarea unei necesităţi reale manifestată la nivelul autorităţilor centrale şi locale pentru alocarea mai eficientă a mijloacelor financiare.
   În final s-a propus, ca  întrebările de interes privind tema seminarului, care nu au primit răspuns, să fie expediate pe e-mail la adresa: centru.preturi@incercom.md sau la capitolul Întrebări/Răspunsuri: http://www.incercom.md/?id=10 pe Web: http://www.incercom.md/ pentru a fi discutate ulterior la alte seminare organizate şi desfăşurate în aceeaşi atmosferă de professionalism şi bună dispoziţie.

  sem.1.16.10 sem.2.16.10 sem.3.16.10
  sem.4.16.10 sem.5.16.10 sem.6.16.10
  sem.7.16.10 sem.8.16.10 sem.9.16.10
  sem.10.16.10 sem.11.16.10 sem.12.16.10
   

  • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al RM şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă, că seminarul pe tema: “Adoptarea documentului normativ NCM A.07.02-2012 ”Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale””, preconizat pentru data de 30.10.2013, îşi va desfăşura lucrările în data de 28.11.2013 la orele 10.00  în sala de conferinţe  a ICŞC „INCERCOM” Î.S.
   Înregistrarea participanţilor  va începe la orele 9.00.
   În acelaşi context Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a NCM A.07.02-2012 ”Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii”. În librăria  din incinta institutului veţi avea posibilitate să procuraţi şi alte documente normative în domeniul construcţiilor.
   Taxa de participare: 100 lei (inclusiv TVA) /1 persoană
   Confirmarea de participare şi întrebările de interes privind tema sеminarului le expediaţi cît mai curînd pe e-mail la adresa: centru.preturi@incercom.md sau la capitolul Întrebări/Răspunsuri: http://www.incercom.md/?id=10 pe Web: http://www.incercom.md/, sau fax:022-77-69-30
   Telefonul de contact privind achitarea (bir.220):022-77-69-33
   Informaţii suplimentare la telefonul: 022-55-91-47
   Adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1,
   et.2,  sala de conferinţe 218.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------
   Министерство Регионального Развития и Строительства РМ и Научно Исследовательский Институт Строительства “INCERCOM” Î.S. объявляет что  семинар на тему: “Принятие нормативного документа NCM A.07.02-2012 “Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации для строительства.Основные положения и требования”, запланированный на  30.10.2013г.  переведен на  28.11.2013 в  10.00 в конференц-зале института “INCERCOM” Î.S.
   Начало регистрации участников в 9.00.
   В этой связи НИИС“INCERCOM” Î.S. сообщает о появлении  в продаже NCM A.07.02-2012 “Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации для строительства. Основные положения и требования” Также в книжном магазине института есть возможность приобрести и другие нормативные документы в строительстве.
   Cтоимость  участия  одного  слушателя  cеминара  – 100 лей (вт.ч.НДС).
   Подтверждение Вашего участия и вопросы представляющие Ваш интерес по теме семинара просим выслать на  e-mail по адресу:  centru.preturi@incercom.md или раздел Вопросы/Ответы: http://www.incercom.md/?id=10  на  Web: http://www.incercom.md/,  или  fax: 022-77-69-30      
   По  вопросам  оплаты  обращаться  по  телефону (каб.220): 022-77-69-33
   Дополнительная информация - по телефону: 022-55-91-47
   Место проведения семинара: мун.Кишинэу, ул.Индепенденцей 6/1, эт.II, конференц-зал (218)

   FORMULAR DE CONFIRMARE Descarcă
  •   Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al RM şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă desfăşurarea seminarului ordinar, ce va avea loc pe data de 16.10.2013 la orele 10.00  pe tema “Particularităţile formării preţurilor şi întocmirea devizelor pentru executarea lucrărilor de construcţii - montaj prin metoda de resurse în sala de conferinţe  a ICŞC „INCERCOM” Î.S.
   Înregistrarea participanţilor  va începe la orele 9.00.
   În acelaşi context Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a “Catalogului de preţuri medii pentru materiale de construcţii” Volumul III (iulie-septembrie) 2013. În librăria  din incinta institutului veţi avea posibilitate să procuraţi şi literatură de specialitate (documente normative în domeniul construcţiilor).
   Participarea  la seminar este contra plată: pentru un participant -100 lei (inclusiv TVA).
   Telefonul de contact privind achitarea (bir.220): 022-77-69-33
   Informaţii suplimentare la telefonul: 022-55-91-47 www.incercom.md
   Adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.2,  sala de conferinţe 218.

  • Numărul de Certificate de Conformitate(CC) eliberate de OC din cadrul ICŞC ,,INCERCOM” ÎS în iulie-august 2013:

   Procesul de producere

   Schema

   Nr. CC eliberate

   Producere în serie

   3A

   28

   Lot de produse

   7

   12

   Import

   2

   0

  • Centru Încercări de Laborator din cadrul ICŞC “Incercom”  ÎS prestează servicii de încercare şi verificare a calităţii materialelor pentru construcţia drumurilor în raza mun. Chişinău. Relaţii la tel.: 022-77-46-38, 022-77-68-36; e-mail: centru.laborator@incercom.md

  •    Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă punerea in vînzare a Volumului II (aprilie-iunie) 2013 al “Catalogului de preţuri medii pentru materiale  de construcţii” in librăria  din incinta institutului pe adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.I
   Relaţii la telefonul: 022-77-69-25;
   În acelaşi context Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. atenţionează agenţii economici – producători şi importatori de materiale de construcţii - prestatori de servicii de vînzare, lansînd propunerea de colaborare cu următorul conţinut:
   Pe 16 aprilie 2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a lansat „Catalogul de preţuri medii pentru materiale de construcţii”, care a fost elaborat de către ICŞC “INCERCOM” Î.S. în baza “Metodologiei de calcul a preţurilor medii pentru materiale de construcţii”.
   În Catalog sînt indicate preţurile cu referinţă la agenţii economici – producători şi importatori de materiale de construcţii – prestatori servicii de vînzare. Aceste întreprinderi îşi fac publicitate  prin  diferite căi de informare, inclusiv prin listele de preţuri. În acest sens ICŞC “INCERCOM” Î.S. propune o colaborare în vederea declarării preţurilor. Întreprinderile vor fi selectate conform următoarelor criterii:

   • intensitatea rulajului mărfurilor întreprinderii, care demonstrează competitivitatea pe piaţă a producţiei realizate;
   • corespunderea produselor intreprinderilor cu criteriile de selectare a nomenclatorului de mărfuri inclus în catalog şi cu măsura detalierii lui;
   • solicitarea de colaborare cu Institutul a firmei-prestator de  servicii de vînzare a materialelor de construcţii în vederea includerii în Catalog a informaţiei privind activitatea sa în scop de publicitate.

   Catalogul va fi folosit, în special, la întocmirea devizului investitorului pentru proiectele cu finanţare din bugetul public naţional la toate nivelele.
   Informaţiile din catalog pot fi utile atît pentru beneficiari, care îşi determină  efortul financiar, întocmirea planului de buget pentru investiţiile în construcţii, cît şi pentru executanţi, care îşi determină preţul pentru care consideră oportun să se angajeze în execuţia lucrărilor de construcţii. În acest fel se vor împiedica ofertele neloiale, cu preţuri exagerate sau nereal de mici şi ulterior modificate.
   Lansarea catalogului prevede cunoaşterea unui preţ real al unei construcţii, costul căreia este în mare parte vizat de costul materialelor-în proporţie de 70-80%.
   Scopul elaborării acestui catalog este de a evita fenomenul de subfinanţare şi suprafinanţare a obiectivelor de investiţii, finanţate din fonduri publice, asigurînd reducerea cheltuielilor, transparenţa şi eficacitatea mijloacelor financiare alocate, precum şi de a evita cazurile de corupţie.
   De acea, colaborînd cu ICŞC “INCERCOM” Î.S. întreprinderea Dvs. va contribui la realizarea obiectivelor statului, sus menţionate, în domeniul construcţiilor.
   Catalogul va fi publicat trimestrial, conform tendinţei pe piaţa materialelor de construcţii, pentru a păstra obiectivitatea metodologiei de calcul al preţului mediu.
   Relaţii la telefonul: 022-55-91-47;
   Unele surse de informaţii, privind lansarea catalogului:
   RO http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=2571&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/A-fost-elaborat-primul-Catalog-de-preturi-medii-pentru-materiale-de-constructii
   http://www.canal3.md/rom/news/social/item7035/
   http://www.eurotv.md/stire-pretul-materialelor-de-constructie-monitorizat
   RU http://www.vedomosti.md/news/Vpervye_V_Moldove_Vypushchen_Katalog_Srednih_Tsen_V_Stroitelstve_#

  • Cu privire la atestarea tehnico - profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii la categoria III punctul D – Elaborarea divizelor de cheltuieli, ICŞC “Incercom” I.S. anunţă din data de 18 iunie iniţierea cursurilor de perfecţionare şi atestare.
   Cererile şi dosarele se vor depune pe str. Cosmonauţilor 9, et.7, bir.738, tel. 022-20-45-42.

  • Pe data de 17 mai 2013 a avut loc ediţia II a conferinţei naţionale ,, Siguranţa în Construcţii,,.
   Conferinţa a avut ca scop întrunirea savanţilor, inginerilor, producătorilor şi utilizatorilor de pretutindeni, ce activează în domeniile construcţiilor şi materialelor de construcţii, pentru prezentarea recentelor realizări în domeniile nominalizate, pentru discuţii, schimb de informaţii etc..
   Lucrările conferinţei s-au desfăşurat la sediul ICŞC ,,INCERCOM,,Î.S. unde au fost înregistraţi peste 40 de participanţi din mediul ştiinţific şi de afaceri. Pot fi menţionate instituţiile participante ca MDRC, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Geologie şi seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Academia de Stat Construcţii şi Arhitectură din Odesa Ucraina etc..
   Rezultatele conferinţei au fost apreciate de participanţi şi s-au lansat unele propuneri pentru dezvoltarea direcţiilor ştiinţifice din domeniile nominalizate în cadrul lucrărilor prezentate.

   conf3.1 conf3.2 conf3.3
   conf3.4 conf3.5 conf3.6
   conf3.7 conf3.8 conf3.9
  • Numărul de Certificate de Conformitate(CC) eliberate de Organism de Certificare (OC) din cadrul ICŞC ,,INCERCOM” ÎS în aprilie 2013:

   Procesul de producere

   Schema

   Nr. CC eliberate

   Producere în serie

   3A

   19

   Lot de produse

   7

   0

   Import

   2

   0

  • STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CERCETĂRII ŞI INOVĂRII a Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” Î.S. pentru perioada 2013-2020

  Strategia de dezvoltare a cercetării şi inovării (DCI) a Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” Î.S. (ICŞC„INCERCOM” Î.S.) pentru perioada 2013-2020 se bazează pe viziunea societăţii moldoveneşti referitoare la rolul ştiinţei, tehnologiei şi inovării în dezvoltarea societăţii cunoaşterii în Rep. Moldova, pentru progresul economic şi social...

  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Descarcă
  • Certificate de Conformitate(CC) eliberate de OC din cadrul ICŞC ,,INCERCOM” ÎS în perioada ianuarie-martie 2013:

   Procesul de producere

   Schema

   Nr. CC eliberate

   Producere în serie

   3A

   19

   Lot de produse

   7

   7

   Import

   2

   0

  • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. anunţă desfăşurarea seminarului ce va avea loc pe data de 16.04.2013 la orele 10.00 pe tema “Particularităţile formării preţurilor şi întocmirea devizelor pentru executarea lucrărilor de construcţii şi montaj”.
   Înregistrarea participanţilor se va începe la orele 9.00.
   În acelaşi context vă informăm că in librăria  din incinta institutului veţi avea posibilitate să procuraţi literatură de specialitate (documente normative în domeniul construcţiilor).
   Relaţii la telefonul:022-55-91-47 ; Adresa: Str. Independenţei 6/1, et.2, sala de conferinţe 218

  • Centrul de Încercări al Institutului, în data de 21-22 martie 2013, a fost evaluat şi acreditat de către Centrul de Acreditare şi Evaluare a Conformităţii Produselor privind extinderea Domeniului de Acreditare la următoarele produse:
  1. Amestec de beton asfaltic pentru drumuri şi aerodromuri  şi beton asfaltic.
   - SM STB- 1033:2008 ;
   -
   SM STB- 1115:2008.
  2. Praf mineral pentru beton asfaltic (Filer).
   - GOST 16557-78;
   -
   GOST 12684-78.
  3. Ţigle metalice din tablă, accesorii pentru acoperiş şi elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale.
   - SM 276-2010.
  • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” anunţă desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Naţionale (anuale), ediţia a II, cu genericul „SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR”, care va avea loc pe 17 mai 2013.
   Tematica Conferinţei:
   1. Materiale, tehnologii moderne şi management în construcţii.
   2. Concepte moderne de analiză şi calculul structurilor de construcţii.
   3. Protecţia la foc a construcţiilor.
   4. Soluţii moderne pentru infrastructuri de transport.
   5. Clădiri ecologice şi eficiente energetic.
   Condiţiile de participare şi publicare a lucrărilor ştiinţifice vor fi publicate ulterior.
   Relaţii: tel.: 022 56-99-94
  TALON PARTICIPARE NATIONALA Descarca
  TALON PARTICIPARE NATIONALA Descarca
  CONFERINTA NATIONALA Descarca
  • Certificate de conformitate (CC) eliberate de OC în cadrul ICŞC ,,INCERCOM” ÎS în perioada noiembrie – 14 decembrie 2012:

   Procesul de producere

   Schema

   Nr. CC eliberate

   Producţie în serie

   3A

   22

   Lot de produse

   7

   1

   Import

   2

   1

   

  • ANUNŢ

   Economiile de energie pot lua numeroase forme, de la utilizarea celor mai noi tehnologii de înaltă eficienţă la îmbunătăţirea proiectării şi instalării sistemelor, buna întreţinere şi marea fiabilitate a componentelor şi instalaţiilor. Toate aceste domenii vor influenţa considerabil eficienţa globală, îmbunătăţind potenţialul de economisire al oricărei instalaţii.
   În acest context Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” anunţă desfăşurarea seminarului cu genericul „Compararea eficienţei energetice a diferitor sisteme de asigurare cu căldură a clădirilor. Sporirea eficienţei energetice a sistemelor cu pompe de căldură la clădirile existente”, care va avea loc pe 30 noiembrie 2012 la orele 10.00.
   Seminarul va avea loc în sala de conferinţe, situată la sediul Institutului – Str. Independenţei 6/1, etaj 2, sect. Botanica.
   Sunt invitate toate persoanele interesate.

   

  • CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „DeDuCon-INCERCOM 2012”

   În perioada 21-23 noiembrie 2012 a avut loc prima ediţie a Conferinţei internaţionale a Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „DeDuCon-INCERCOM 2012”, ce a avut ca temă „Dezvoltare Durabilă în Construcţii”. Această Conferinţa a fost dedicată aniversării jubiliare de 50 de ani ai Institutului.
   Manifestarea a avut ca scop oferirea unui cadru organizatoric necesar realizării unui schimb eficient de opinii pe o tematică actuală şi de larg interes.
   Obiectivul acestui eveniment a constat în dezbaterea tehnică a principalelor teme din domeniile construcţiilor, economiei construcţiilor, arhitectură, dezvoltare urbană şi teritorială, analizate sub impactul dezvoltării unei baze de cercetare ştiinţifice în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii.
   Conferinţa, ce s-a desfăşurat la sediul ICŞC „INCERCOM” şi s-a bucurat de un real interes, înregistrând o participare de peste 80 de persoane din sectorul public şi privat – dl Viceministru şi alţi reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, dl Preşedinte a Federaţiei Sindicatelor în construcţii şi industria materialelor de construcţii „SINDICONS”, din mediul academic, organizaţii profesionale şi din mediul de afaceri.
   De asemenea, la eveniment au participat oaspeţi din România, Rusia, Bielorusia, Ucraina, Italia, SUA.
   Prin realizarea unor astfel de evenimente ştiinţifice se creează premisele realizării unor colaborări internaţionale inter- şi trans-disciplinare de anvergură şi de a contribui la creşterea vizibilităţii şi impactului internaţional al rezultatelor ştiinţifice din Republica Moldova.

   

  conf2.1 conf2.2 conf2.3

  conf2.4 conf2.5 conf2.6

  conf2.7 conf2.8 conf2.9

  conf2.10 conf2.11 conf2.12

  conf2.13 conf2.14 conf2.15

  conf2.16 conf2.17 conf2.18

   

  • Activitatea Organismului de Certificare al ICŞC „INCERCOM” Î.S.

  Nr. conform DA

  Denumire produs/ poziţie tarifară

  Denumire
  clienţi

  Schema de certificare

  Nr. de certificate eliberate conform schemelor

  6

  Var nestins pentru construcţii, calitatea 1

  ,,TRIVARNIST” SRL

  7

  L 058449
  17.10.12-17.10.13

  15.1

  Blocuri  de ferestre din PVC /3925/

  "EUROPLAST”

  SRL

   

   3A

  A058651
  19.10.12-19.10.13

  15.2

  Blocuri de uşi din PVC /3925/

  A058652
  19.10.12-19.10.13

  • Centrul de Încercari pe parcursul lunii septembrie 2012, în comun cu Inspecţia de Stat în Construcţii, specialiştii Centrului de Încercari au efectuat încercări de laborator pe unele sectoare de drum ale Republicii Moldova. La momentul actual inginerii laboratorului, la comanda Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, efectuează încercari pentru determinarea calitaţii materialelor de construcţii de producţie autohtonă. Au fost prelucrate probele de la 130 de agenţi economici din toată Republica.
  • Activitatea Organismului de Certificare al ICŞC „INCERCOM” Î.S.

  Nr.

  Denumire produse/poziţie tarifară

  Denumitrea prducatorului

  Nr. Certificate de conformitate eliberate

  Data eliberări

  1.

  Plăcii din beton pentru trotuară, pentru faţade, pietre pentru borduri, Blocuri din beton pentru pereţi /6810/

  “Memilit” SRL

  A058447-12
  A058446-12
  A058445-12
  A058444-12

  29.08.2012-29.08.2013

  2.

  Amestec uscat pe bază de ciment /3214/

  “Gaghi” SRL

  A058448-12

  05.10.2012-05.10.2013

  • Centru de perfecţionare şi recalificare anunţă din data de 15 octombrie 2012 se planifică instruirea unui grup de devizieri cursurile încep la orele 14.00 in sala 310.
  • Centru de perfecţionare şi recalificare anunță formarea grupelor:
  1. - diriginte de şantier;
  2. - responsabil tehnic;
  3. - diriginţi lucrări specializate;
  4. - specialişti în proiectări;

  Cererile şi dosarele se vor depune la sediul ICȘC "INCERCOM" Î.S., strada Independenţi 6/1 birou 310, tel. 022-77-97-00, tel/fax. 022-77-69-47,

  e-mail: centru.instruire@incercom.md

  • SCRISOARE INFORMATIV-NORMATIVA
  Descarca  

  scrisoare

   

  • Vineri, 18 mai 2012, a avut loc prima ediţie a Conferinţei naţionale a Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”, ce a avut ca temă „Siguranţa în  Construcţii”.

  Obiectivul acestui eveniment a constat în diseminarea rezultatelor proiectelor de cercetare în care ICŞC „INCERCOM”, este implicat, precum şi dezbaterea tehnică a principalelor teme din domeniile construcţiilor, economiei construcţiilor, arhitectură, dezvoltare urbană şi teritorială, analizate sub impactul dezvoltării unei baze de cercetare ştiinţifice în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii.

  Conferinţa, ce s-a desfăşurat în sediul ICŞC „INCERCOM”, s-a bucurat de un real
  interes, înregistrând o participare de peste 60 de persoane din sectorul public şi privat – dl Ministru şi alţi reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, dl Preşedinte a Federaţiei Patronatului Constructorilor „CONDRUMAT”, din mediul academic, organizaţii profesionale şi din mediul de afaceri.

  De asemenea, la eveniment au participat oaspeţi din România.

  Cu ocazia acestei conferinţe a fost lansată o propunere de proiect privind desfăşurarea anuală a unei conferinţe mixte moldo-române.

  Prin realizarea unor astfel de evenimente ştiinţifice se creează premisele realizării unor colaborări internaţionale inter- şi trans-disciplinare de anvergură şi de a contribui la creşterea vizibilităţii şi impactului internaţional al rezultatelor ştiinţifice din Republica Moldova.

  conf1 conf2 conf3

  conf4 conf5 conf6

  conf7 conf8 conf9

  conf10 conf11 conf12

  conf13

  • Condiţii de participare la Conferinţă Internaţională, Talonul de participare şi condiţiile de publicare a lucrărilor ştiinţifice
   Relaţii la telefon 022 56-99-94, dr.ing. Gheorghe Croitoru
  TALON PARTICIPARE INTENATIONALA Descarca
  CONFERINTA INTERNATIONALA Descarca
  TALON PARTICIPARE INTERNATIONALA ENG Descarca
  CONFERINTA INTERNATIONALA ENG Descarca
  • Condiţii de participare la Conferinţă şi publicare a lucrărilor ştiinţifice
   Relaţii la telefon 022 56-99-94, dr.ing. Gheorghe Croitoru
  TALON PARTICIPARE NATIONALA Descarca
  CONFERINTA NATIONALA Descarca
  • Situată într-o zonă centrală a sectorului Botanica, zonă uşor accesibilă la cîteva minute de la Pretură, sala este ideală pentru: conferinţe, cursuri, seminarii, workshopuri, dezbateri, şedinţe, mese rotunde.
   Sala are o capacitate de 80-90 persoane, în funcţie de amenajarea locurilor în sală.
   Facilităţi:
  • Încălzire centrală termică / Aer condiţionat;
  • Lumină naturală;
  • Dozator apă; 
  • Toaletă;
  • Translare sincronizată;
  • Servicii catering la cerere (contra cost);
  • Spaţiu pentru servit masa (în spaţiu special amenajat).

  Tarif închiriere sală - negociabil în funcţie de oferta pieţii (în tariful de inchiriere sînt incluse videoproiector, tablă, acces internet wireless): 
  Localizare

  Sala este situată la sediul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. – Str. Independenţei 6/1, etaj 2, sect. Botanica

  s1 s2 s3

  • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” anunţă desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Naţionale (anuale) cu genericul „SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR”, care va avea loc pe 18 mai 2012.
   Tematica Conferinţei:
   1. Materiale, tehnologii moderne şi management performant în construcţii.
   2. Concepte moderne de analiză şi calculul structurilor de construcţii.
   3. Protecţia la foc a construcţiilor.
   4. Soluţii moderne pentru infrastructuri de transport.
   5. Clădiri ecologice şi eficiente energetic.
   Condiţiile de participare şi publicare a lucrărilor ştiinţifice vor fi publicate ulterior.
   Relaţii: tel.: 56-99-94
  • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” anunţă desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale cu genericul „DeDuCon – INCERCOM” (Dezvoltare Durabilă în Construcţii – INCERCOM), dedicată jubileului de 50 ani de la înfiinţarea Institutului, care va avea loc în perioada 21-23 noiembrie 2012.
   Tematica Conferinţei:
   1. Arhitectură şi urbanism.
   2. Structuri compozite şi hibride.
   3. Tendinţe actuale în ingineria clădirilor.
   4. Instalaţii pentru construcţii şi dezvoltare durabilă.
   5. Ştiinţa materialelor pentru construcţii moderne.
   6. Creativitatea în construcţii.
   Condiţiile de participare şi publicare a lucrărilor ştiinţifice vor fi publicate ulterior.
   Relaţii: tel.: 56-99-94
  • Instititul „INCERCOM” anunţă angajarea unui specialist în funcţia de şef al Centrului de Formare a Preţurilor în construcţii şi materiale de construcţii.
   Condiţii de angajare:
   - studii superioare de specialitate;
   - experienţă de muncă în domeniu, minim 5 ani.
   Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-l prin fax la numărul 77-69-30 sau să-l prezinte personal la adresa str. Independenţei 6/1, birou 203. Telefon de contact 77-68-18.
  • În legătură cu modificarea art. 103 al Codului Fiscal din 01.01.2012, ICŞC „Incercom" I.S. aduce la cunoştinţă preţurile noi pentru instruirea şi atestarea specialiştilor în domeniile construcţii:

  Nr.
  d/o

  Denumirea

  Costul

 •  

  total

  inclusiv TVA 20%

  1.

  Diriginte de şantier în construcţii

  1632

  272

  2.

  Responsabil tehnic în construcţii

  RT

  1632

  272

  3.

  Diriginte de şantier şi responsabil tehnic în construcţii

  DŞ-RT

  1632 + 720

  392

  4.

  Diriginte cu executarea lucrărilor specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor

  DLS

  1416

  236

  5.

  Personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii

  LL

  1392

  232

  6.

  Specialist pentru activităţi de proiectare în construcţii

  Pr

  1332

  222

  7.

  Verificator de proiecte şi devize

  VP

  1440

  240

  8.

  Expert tehnic

  ET

  1440

  240

  9.

  Devizier

  Dv

  1356

  226

  10.

  Personal tehnic ingineresc responsabil pentru executarea lucrărilor de sudură

  PTIs

  780

  130

  11.

  Personal tehnic ingineresc responsabil pentru exploatarea macaralelor şi turlelor

  PTIm

  558

  93

   Şeful Centrului de Perfecţionare si Recalificare a cadrelor N.Lupusor

  • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova în colaborare cu Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S. organizează o serie de seminare şi simpozioane cu teme direcţionate pe grupe omogene de standarde adoptate, cu prezentarea rapoartelor informative şi distribuirea materialelor tematice în legătură cu trecerea de la Standardele Naţionale la Standardele Europene în domeniul construcţiilor în Republica Moldova.
   Seminarele îşi propun să asigure un forum de dezbatere a unor probleme actuale din domeniul construcţiilor, respectiv să promoveze implementarea standardelor europene în Republica Moldova.
   În legătură cu cele expuse Vă adresăm invitaţia de a participa la seminarul cu tematica „Implementarea standardelor europene privind conservarea energiei (materiale termoizolante, faţade cortină, ferestre şi uşi)” .
   Seminarul se va desfăşura joi, 24 noiembrie 2011, de la orele 12.00 pînă la orele 16.00, în sala de studii nr. 310 a Institutului.
   Adresa Institutului: or. Chişinău, sector Botanica, str. Independenţei 6/1 etaj 3.
   La finele seminarului participanţii vor primi Certificate de participare şi materiale tematice.
  • Министерство Регионального Развития и Строительства Республики Молдова совместно с Научно Исследовательским Институтом Строительства „INCERCOM” организует ряд семинаров и симпозиумов по тематике, направленной на информирование об утвержденных стандартах, с представлением докладов и вручением тематических материалов в связи с переходом от Национальных стандартов на Европейские стандарты в строительстве.
   Цель семинаров - собрать аудиторию для обсуждения наиболее актуальных проблем в строительстве, а также способствовать внедрению Европейских стандартов в Республике Молдова.
   Приглашаем принять участие в очередном семинаре на тему ,,Внедрение Европейских стандартов по консервации энергии – термоизоляционные материалы, фасады, окна и двери.
   Семинар на государственном языке состоится в четверг 24 ноября 2011 года с 12.00 часов до 16.00 часов в аудитории №  310.
   Семинар на русском  языке состоится в четверг 08 декабря 2011 года с 12.00 часов до 16.00 часов.
   Адрес Института: г. Кишинев, Сектор Ботаника, ул. Индепенденцей 6/1  3-й этаж,
   Участникам семинара будут выданы  Сертификаты и материал по теме.
  • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” a obţinut de la Centrul Naţional ISSN, Camera Naţională a Cărţii Numărul Internaţional Standard pentru Seriale (ISSN), pentru revista ştiinţifică “Buletinul INCERCOM” - ISSN 1857-3762.
   În acest sens invităm toţi doritorii să publice articole ştiinţifice în următoarele domenii ştiinţifice: Tehnică, Arhitectură, Geologie şi mineralogie.
   Regulile de publicare a articolelor pot fi descărcate accesînd link-ul de mai jos.
   Termenul limită de prezentare a articolelor pentru primul număr al revistei – 1 martie.
   Acestea pot fi transmise în redacţie prin e-mail (gcroitoru@mail.ru).
  Reguli RODescarca
  Reguli RUDescarca
  • ICŞC „INCERCOM” Î.S. execută la comandă: porţi, garduri, scări, grilaje, utilaj tehnologic pentru elemente din beton armat şi blocuri fortan, diverse piese metalice, şaibe şi şuruburi, prezoane de ancoraj, plăci pentru sudură în baie.
   Oferim betonieră tip БС-100 (380 – 220 V), tipare pentru executarea probelor de control din beton: 3ФК – 70; 3ФК – 100; 2ФК – 100; 2ФК – 150.
   Oferim servicii privind debitarea tablelor.
   Tel.: 022-77-67-44; Fax.: 022-77-69-30; Mob.: 068003226.
  • ICŞC „INCERCOM” Î.S. изготавливает на заказ: ворота, заборы, лестницы, решетки, технологическое оборудование для железобетонных изделий и фортана, разные закладные детали, шайбы и болты, анкерные шпильки, пластины для ванной сварки.
   Предлагаем бетоносмеситель БС-100 (380 – 220 В), формы для изготовления контрольных образцов бетона: 3ФК – 70; 3ФК – 100; 2ФК – 100; 2ФК – 150.
   Оказываем услуги по резке листовой стали.
   Тел.: 022-77-67-44; Факс.: 022-77-69-30; Моб.: 068003226.

   

  Costul  de instruire
  în Centrul de Perfecţionare şi Recalificare a Cadrelor
  (pentru instruire şi atestare)


  Nr.
  d/o

  Denumirea

  Costul

   

  1.

   

  Diriginte de şantier  în construcţii

   

   

  1360

   

  2.

   

  Responsabil tehnic în construcţii

   

  RT

   

  1360

   

  3.

   

  Diriginte de şantier şi responsabil tehnic în construcţii

   

  DŞ-RT

   

  1360 + 600

   

  4.

   

  Diriginte cu executarea lucrărilor specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor

   

  DLS

   

  1180

   

  5.

   

  Personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii

   

  LL

   

  1160

   

  6.

   

  Specialist pentru activităţi de proiectare în construcţii

   

  Pr

   

  1110

   

  7.

   

  Verificator de proiecte şi devize

   

  VP

   

  1200

   

  8.

   

  Expert tehnic

   

  ET

   

  1200

   

  9.

   

  Devizier

   

  Dv

   

  1130

   

  10.

   

  Personal tehnic ingineresc responsabil pentru executarea lucrărilor de sudură

   

  PTIs

   

  650

   

  11.

   

  Personal tehnic ingineresc responsabil pentru exploatarea macaralelor şi turlelor

   

  PTIm

   

  465

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Cu scopul organizării activităţii eficiente privind perfecţionarea, calificarea şi atestarea cadrelor în domeniul construcţiilor s-a emis ordinul nr.14 din 10 august 2011 cu privire la stabilirea preţurilor la perfecţionare, care prevede din 1 septembrie 2011 introducerea unei liste de preţuri pentru perfecţionarea cadrelor în Centrul de Perfecţionare şi Recalificare.
  • Pe data de 17 mai, la orele 10.00, în sala de conferinţe (nr. 212) a Institutului de Cercetări Ştiinţifice de Construcţii „INCERCOM” Î.S. (str. Independenţei 6/1) va avea loc un seminar de prezentare cu participarea firmelor din Germania ca TECE, Sonnencraft, Kermi şi Hawi, care îşi vor prezenta sistemele şi produsele.
   Programul şi tematica seminarului:
   1. Sonnencraft – sisteme şi tehnică solară pentru încălzire apă menajeră, prezintă ing. GUIDO WAGNER;
   2. Hawi – sisteme solare şi eoliene de producere a energiei electrice, prezintă ing. WOLFGANG BEUHER;
   3. Kermi – corpuri de încălzire (radiatoare, convectoare, pereţi de încălzire), prezintă ing. Serghei Kuhn;
   4. TECE – instalaţii sanitare, prezintă ing. Vladimir Kinev.
   Se invită specialişti din domeniu şi cei interesaţi.
  • Situaţia curentă în domeniul rutier impune obiective, acţiuni şi măsuri necesare în scopul abordării şi soluţionării problemelor existente, conform direcţiilor strategice stabilite de Parlament şi Guvern, inclusiv în Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, prin implementarea Acordului de finanţare (Proiectul de susţinere a Programului în Sectorul Drumurilor), încheiat între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare. La momentul actual, cea mai importantă abordare a situaţiei existente şi măsurile de ameliorare a situaţiei este specificată în „Strategia infrastructurii transportului terestru pe anii 2008 – 2017” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85 din 01 februarie 2008. Ţinând cont de faptul, că majoritatea drumurilor naţionale sînt executate din beton asfaltic şi consolidarea sistemelor rutiere existente va fi realizată cu utilizarea acestui beton, o atenţie deosebită va fi axată pe calitatea materialelor, folosite la prepararea betonului asfaltic.
   În legătură cu aceasta ICŞC „INCERCOM” Î.S. a demarat procesul de acreditare a domeniului de încercări şi omologarea metrologică a laboratorului mobil pentru verificarea calităţii drumurilor privind intervenţiile „in situ” la construcţia şi reparaţia drumurilor naţionale.
  • ICŞC „INCERCOM” Î.S. anunţă pregătirea unei culegeri de articole ştiinţifice, care vor fi publicate în BULETINUL Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (ISSN 1857-0046), ediţie cofinanţată în baza Contractului de colaborare tehnico-ştiinţifică.
  • ATENŢIE: conform hotărîrii în cauză Este anulată noţiunea de „CONFIRMARE a ATESTĂRII” – toţi se atestează  în continuare ca prima dată pe 5 ani, şi apoi din 5 în 5 ani . Reieşind  din  cele  expuse  şi  la  rugămintea unui grup de constructori din or . Briceni ( iniţiator Iusip Anatol tel: 069158681; 0247-232-90, 227-97) se  planifică  cursuri  de  perfecţionare  în  teritoriu  în perioada 25 februarie – 06 martie 2011.
   La terminarea cursurilor Comisia de Atestare a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor se va deplasa la  Briceni pentru Atestarea   solicitanţilor-absolvenţi.
   La cursuri se admit inginerii constructori  şi specialiştii  din laboratoarele de încercări  în domeniile:
  1. Construcţii (civile, rutiere, cale ferată, hidrotehnice etc.)
  2. Construcţii speciale (apă, canalizare, termoficare, electrice, semnalizări etc.)
  3. Specialişti  din laboratoarele de încercări domeniul 1-24

  Persoanele cointeresate se vor înscrie la Cursuri :
  Or. Briceni  - Iusip Anatol tel: 069158681; 0247-232-90, 227-97
  Or. Chişinău – Gheorghiţa Vadim tel: 77-97-00 tеl/fax: 77-69-47   tеl: 77-69-47   е mail: cpincercom@mail.md     77-97-00  cpincercom@mail.ru

  • Din 23 aprilie 2009 a întrat în vigoare Hotărîrea Guvernului RM nr. 329 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţie” publicată în Monitorul oficial   nr.  86-88    la   8   mai   2009
  • In baza ordinului nr. 13 din 02.08.2010 si Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iunie 2004 Institutul ICŞC „INCERCOM” anunţă concurs de ocupare a funcţiilor ştiinţifice:
   - cercetător ştiinţific stagiar - sunt necesare: studii superioare, aptitudini de cercetare, grad de magistru sau rezidenţiat;
   - cercetător ştiinţific - pe lîngă întrunirea cerinţelor specificate la alin. (1), sînt necesare: vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 3 ani şi rezultate ştiinţifice publicate în reviste ştiinţifice de specialitate;
   - cercetător ştiinţific superior - sunt necesare: grad ştiinţific de doctor în profilul postului şi vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 5 ani;
   - cercetător ştiinţific coordonator - sînt necesare: grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 8 ani şi lucrări de valoare publicate;
   - cercetător ştiinţific principal - sunt necesare: grad şi/sau titlu ştiinţific de doctor habilitat în profilul postului sau titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar şi/sau de profesor cercetător, vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 10 ani;
   Dosarele se vor depune la sediul ICŞC „INCERCOM”, str. Independentei 6/1, sectia cadre.
  • Sunt invitaţi toţi inginerii constructori din regiunile numite.
  • Vor apărea în curînd după aprobarea Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
  1. NCM L.01.08 – 2009 Indicator de tarife de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii. Obiecte ale aviaţiei civile.

  2. NCM L.01.09-2009  Indicator de tarife de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii. Construcţii hidrotehnice şi de ameliorare a solului.

  3. NCM L.01.10-2009 Indicator de tarife de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii. Drumuri publice auto.

  4. NCM L.01.11-2009 Indicator de tarife de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii. Întreprinderi de transport auto.

  5. NCM L.01.12-2009 Indicator de tarife de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii.Obiecte ale industriei miniere.

  6. NCM L.01.13-2009 Indicator de tarife de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii. Cuptoare industriale, uscătorii, coşuri de fum şi canale de ventilare, elemente de izolaţie   termică şi protecţie anticorozivă.

   

  • Lista pe acte normative aprobate spre aplicare :

  1. CP  F.01.01 – 2007  (МСП 5.01-101-2002) PROIECTAREA  ŞI  CONSTRUCŢIA  FUNDAŢIILOR DE  PILOŢIAPROBAT de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova prin ordinul nr. 12 din 26.11.2009, cu aplicare din 01.01.2010.

  2. NCM  F.01.01- 2008 (MCH 2.03.01-2002) GEOFIZICA PROCESELOR NATURALE PERICULOASE. APROBAT de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova prin ordinul nr. 10 din 26.11.2010, cu aplicare din 01.01.2010

  3. CP F.01.02 – 2008 (МСП 5.01-102-2002) PROIECTAREA  ŞI  CONSTRUCŢIA TEMELIILOR ŞI  FUNDAŢIILOR PENTRU CLĂDIRI ŞI INSTALAŢII. APROBAT de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova prin ordinul nr. 11 din 26.11.2009, cu aplicare din 01.01.2010.

  4. CP D.03.02-2009 (СП 32-104-98) PROIECTAREA  TERASAMENTULUI  CĂILOR  FERATE  CU  ECARTAMENT  1520 mm. APROBAT de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova prin ordinul nr. 8 din 26.11.2009, cu aplicare din 01.01.2010.

  5. CP D.03.01-2009 (СТН Ц-01-95)  CĂILE FERATE  CU  ECARTAMENTUL 1520mm . APROBAT de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova prin ordinul nr. 9 din 26.11.2009, cu aplicare din 01.01.2010.

   

  • În urma investiţiilor făcute de Instit pentru înbunătăţirea claselor de studii ale Centrului de Perfecţionare şi Recalificare s-a deschis o nouă sală avînd dotări moderne care vor ajuta la procesul de instruire al cursanţilor.
  • La Institutul "INCERCOM" Î.S. s-a elaborat Ghidul care răspunde la majoritatea întrebărilor practice din domeniul locuinţelor, cu care se confruntă mulţi locatari, preşedinţi de asociaţii, oameni de afaceri, funcţionari din administraţia publică şi va deveni o călăuză pentru ei. Gidul se poate de procurat din magazinul institutului care se afla pe str. Independenţei 6/1..
  • În incinta ICŞC „INCERCOM” ÎS s-a fondat CENTRUL DE FORMARE A PREŢURILOR ÎN CONSTRUCŢII ŞI INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII. Scopul principal al căruia, este prestarea serviciilor pentru persoanele juridice şi fizice în domeniul formării preţurilor în construcţii şi elaborarea normelor de deviz, realizarea unei politici unitare în activitatea investiţională în domeniul construcţiilor, pregătirea actelor normativ – legislative privind problemele actuale în formarea preţurilor în construcţii şi al materialelor de construcţii, necesare pentru formarea bazei normativ-metodologice şi informative.  

   


 •