Incercom

www.ednc.gov.md

Cautare pe site md ru

Contribuţii ştiinţifice

Revista “BULETINUL INCERCOM”

  DESPRE REVISTĂ

  POLITICA EDITORIALĂ

  COLEGIUL EDITORIAL AL REVISTEI “BULETINUL INCERCOM”

  LISTA REFERENȚILOR DE SPECIALITATE (recenzorilor)

  REGULAMENTUL DE EDITARE A REVISTEI „Buletinul INCERCOM”

  ARHIVĂ

  ABONAMENTE

  CONTACTE

Despre revistă
Tipul publicației: revistă științifică
Scop și Obiective: „Buletinul INCERCOM” – o alternativă de publicare și promovare a unor lucrări științifice originale privind aspecte teoretice şi practice, a rezultatelor cercetării şi analize în domeniile de interes – urbanism şi amenajarea teritoriului, arhitectură şi construcţii, elaborate de autori din țară și străinătate.
Publicația se axează pe furnizarea de informații științifice și tehnologice moderne, pe mediatizarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanță în scopul aplicării lor inovaționale în contextul strategiei europene de implementare a conceptului de dezvoltare durabilă în domeniul construcţiilor, căruia îi revin sarcini numeroase.
Acces deschis
Textul integral al fiecărui articol publicat este disponibil în mod gratuit cititorilor interesaţi.
Limba de publicare: română, engleză sau o altă limbă de circulaţie internaţională
Frecvenţa stipulată: bianuală
Tirajul: 100 exemplare
ISSN: 1857 – 3762
Versiunea online: http://incercom.md/?id=6
Fondator: Institutul de Cercetări Ştiinţifice de Construcţii „INCERCOM” ÎS
Editura: Institutul de Cercetări Ştiinţifice de Construcţii „INCERCOM” ÎS

Prima ediție a revistei științifice „Buletinul INCERCOM”a fost lansată în anul 2012

Cuvînt înainte 

Ministru

Istoria Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii INCERCOM (ICŞC INCERCOM) începe la 30 noiembrie 1994, prin ordinul nr. 68 al Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi reprezintă o continuare a prestigioasei experienţe a Trustului Tehnologic de Proiectare „Orgtehstroi”.
De la înfiinţarea sa, institutul s-a dezvoltat continuu, fiind cunoscut în ţară pentru: elaborarea de normative, reglementări, coduri practice şi agremente în construcţii; încercări şi măsurători de laborator; consultanţă şi expertize pentru construcţii; baza specializată de date în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii. Institutul desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi servicii în domeniile construcţiilor, produselor pentru construcţii şi protecţiei seismice a construcţiilor, certificarea produselor pentru construcţii, încercări de laborator, instruiri a personalului din domeniul construcţiilor. De asemenea desfăşoară activităţi de armonizare a reglementarilor tehnice pentru construcţii si produse pentru construcţii cu cele ale Uniunii Europene, activităţi de elaborare a agrementelor tehnice, normativelor în construcţii şi codurilor practice.
INCERCOM constituie principala structură furnizoare de servicii ştiinţifice pentru domeniul construcţiilor, avînd misiunea de a forma şi a executa politici, programe şi planuri în domeniile sale de competenţă, precum şi în activităţi de reglementare specifice, contribuind la valorificarea rezultatelor ca informaţii/documente de interes public.
Domeniul de activitate prevede elaborarea de reglementări tehnice/standarde naţionale, armonizate cu normele Uniunii Europene, elaborarea de reglementări tehnice privind concepţia, alcătuirea, calculul şi execuţia construcţiilor, instalaţiilor aferente şi materialelor de construcţii, elaborarea de agremente tehnice pentru materiale, produse, echipamente şi procedee noi în construcţii şi instalaţii, atît pentru cele produse în ţară, cît şi pentru cele produse în străinătate.
Această publicaţie reprezintă o continuitate a tradiţiilor şi o oportunitate pentru dezvoltarea unor noi tematici care vor susţine activităţile operatorilor economici.

Marcel Răducanu

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

Politica editorială

Toate lucrările publicate în revistă vor fi supuse unui riguros proces de recenzare, drept condiție esențială pentru recunoașterea academică a Buletinului INCERCOM.
Procesul de recenzare
Procesul de recenzare are ca principal obiectiv menținerea unui nivel ridicat al articolelor acceptate spre publicare în Buletinul INCERCOM.
Etapa 1
Lucrările, în limbile română, engleză sau într-o altă limbă de circulație internațională, vor fi prezentate la redacție în format electronic. Articolul trimis spre publicare va fi însoţit de o scurtă prezentare a autorului și Declaraţia privind responsabilitatea pentru autenticitatea materialului. Se va folosi ca model fişierul, ce poate fi descărcat de la secţiunea „ REGULAMENTUL  de editare a revistei „Buletinul INCERCOM”.

Etapa 2
         Editorii selectează materialele, care respectă rigorile de tehnoredactare. Celelalte materiale sînt eliminate din procesul de recenzare.

Etapa 3
Doi membri din Colegiul editorial şi Colegiul ştiinţific redacțional fac o evaluare primară a relevanţei ştiinţifice a articolului, decid dacă lucrarea va fi trimisă la evaluatori pentru recenzare şi, ulterior, stabilesc nominal referenţii cu capacitate de expertiză în domeniul lucrării.

Etapa 4
Textul trimis pentru publicare va fi evaluat, într-o maniera anonimă de tipul
double-blind review (nici evaluatorii nu cunosc numele autorului articolului şi nici autorul nu cunoaşte numele evaluatorilor).
În procesul de recenzare, bazat pe criteriile prevăzute în Ghidul de recenzare (urmează mai jos), pentru fiecare articol sînt implicați cîte doi referenți (recenzori) științifici de specialitate și un membru al Colegiului editorial, care verifică respectarea normelor de publicare, identifică deviațiile de la standard și aduc sugestii și îmbunătățiri.

Etapa 5
În urma analizei conținutului științific, a gradului de originalitate și de noutate al articolului respectiv, materialele, care respectă standardele ştiinţifice, vor fi propuse pentru publicare. Cele, care pot respecta cerinţele ştiinţifice impuse prin efectuarea unor modificări de către autor, sînt returnate acestuia pentru a realiza completările respective conform cerințelor referenților. Materialele, care nu respectă standardul ştiinţific minim, sînt respinse.
Articolele sînt înaintate Colegiului editorial, unde se acceptă sau se respinge publicarea acestora.
În situații, în care referatele sînt opuse ca recomandare, Colegiului editorial poate solicita o altă evaluare de la un al treilea referent.

Etapa 6
Decizia Colegiului editorial, privind acceptarea articolului propus spre publicare, este comunicată autorilor în decurs de cel mult două săptămîni.

Ghidul de recenzare
În procesul de evaluare a lucrărilor se vor urmări următoarele aspecte: 

1. Tema articolului este una de actualitate, autorul aducînd elemente noi, originale pe subiectul, pe care îl studiază.
2. Titlul lucrării este clar şi reflectă obiectul de studiu.
3. Obiectivele sînt clar definite. 
4. Rezumatul lucrării sintetizează clar conţinutul acesteia.
5. Contribuţia ştiinţifică a lucrării este autentică.
6. Concluziile cuprind în mod clar şi precis rezultatele şi consecinţele lucrării.
7. Bibliografia este recentă, relevantă şi potrivit selectată.
8. Stilul şi limbajul utilizat este academic, fără probleme de coerenţă sau greşeli gramaticale.
Evaluarea referenților trebuie să includă la final una din următoarele recomandări pentru articolul analizat:
- lucrarea este acceptată spre publicare în forma iniţială.
- lucrarea este acceptată spre publicare cu modificări minore.
- lucrarea este acceptată spre publicare cu modificări substanţiale.
- lucrarea nu este acceptată spre publicare şi este respinsă.

Colegiul editorial

Colegiul științific redacțional
al revistei “BULETINUL INCERCOM

1. Izbînda Anatolie,, redactor-şef, dr. şt. tehnice, ICŞC “INCERCOM” ÎS, RM.

2. Zolotcov Anatolie,  dr. habil. şt. tehnice, MDRC, RM.

3. Nistor Grozavu,, dr. habil. şt. tehnice, viceprimar al municipiului Chişinău, RM.

4. Meiță Vasile, dr. habil.arh., INCD URBAN-INCERC, România.

5. Petrişor Alexandru-Ionuţ,, dr. ecol., dr. geogr., habil. urb., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Micu”, România.

6. Șamis Evsei,, dr. şt. tehnice, UTM, RM.

7.Achimov Anatolie,, dr. habil. şt. tehnice, ICŞC “INCERCOM” ÎS, RM.

8.Viniamin Ivanov,, dr. habil. şt. tehnice, RM.

9. Сroitoru Gheorghe, secretar responsabil, dr. ing., Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, RM.

 Redactor-coordonator: L. Cartofeanu

 Membrii Colegiului editorial: O. Tulgara, G. Curilina, C. Bortici

Lista referenților de specialitate (recenzorilor)

 1. Alcaz Vasile, dr. habil. şt. tehnice, conferenţiar cercetător, Institututul de Geologie și Seismologie, AȘM, RM.
 2. Nistor Grozavu, dr. şt. tehnice, viceprimar al municipiului Chişinău, RM.
 3. Zolotcov Anatolie, dr. habil. şt. tehnice, MDRC, RM.
 4. Izbînda Anatolie, CȘ, dr. şt. tehnice, conferenţiar universitar, ICŞC “INCERCOM” ÎS, RM.
 5. Сroitoru Gheorghe, CȘ, dr. ing., conferenţiar universitar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, RM.
 6. Meiță Vasile, CȘI, dr. arh., habil. urb., INCD URBAN INCERC, România.
 7. Petrişor Alexandru-Ionuţ, CȘI, dr. ecol., dr. geogr., habil. urb., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Micu”, București, România.
 8. Dragomir Claudiu-Sorin,, CȘIII, dr. ing. civilă, INCD URBAN INCERC, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București, România.
 9. Szilagyi Henriette, CȘII, dr. ing. civilă, sucursala INCD URBAN INCERC, Cluj-Napoca, România.
 10. Miron Constantin, CȘII, dr. ing. civilă, sucursala INCD URBAN INCERC, Iași, România.
 11. Andrievschi Serghei, dr. şt. tehnice, conferenţiar universitar, UTM, RM.
 12. Lungu Valeriu, dr. şt. tehnice, conferenţiar universitar, UTM, RM.
 13. Achimov Anatolie, CȘP, dr. habil. şt. tehnice, profesor universitar, ICŞC “INCERCOM” ÎS, RM.
 14. Albu Svetlana, dr. habil. șt. econ., profesor universitar, UTM, RM.
 15. Albu Ion, dr. șt. econ., conferenţiar universitar, UTM, RM.
 16. Petre Raluca, CȘIII, sociolog, INCD URBAN INCERC, sucursala URBANPROIECT, București, România.
 17. Gruin Aurelian, CȘIII, ing., sucursala INCD URBAN INCERC, Timișoara, România.
 18. Сolesnic Igor, CȘ, dr. ing., Institutul de Energetică, AȘM, RM.
 19. Burtiev Raşid, CȘ, dr. şt. tehn., Institututul de Geologie și Seismologie, AȘM, RM.
 20. Dohmilă Iurie, dr. şt. tehnice, conferenţiar universitar, UTM, RM.
 21. Țurcanu Nicolae, dr. şt. econ., conferenţiar universitar, UTM, RM.
 22. Sanduța Tatiana, dr. șt. econ., conferenţiar universitar, UTM, RM.
 23. Șamis Evsei, dr. şt. tehnice, conferenţiar universitar, UTM, RM.
 24. Priseajniuc Maria, dr. şt. tehnice, dr. filosofie, Academia de Construcții și Arhitectură din Odesa (ОГАСА), Ucraina.
 25. Țuleanu Constantin, dr. şt. tehnice, conferenţiar universitar, UTM, RM.
 26. Scamina Raisa, CȘ, dr. şt. tehnice, ICŞC “INCERCOM” ÎS, RM.
 27. Chirpii Alexandru, CȘ, dr. şt. tehnice, ICŞC “INCERCOM” ÎS, RM.
 28. Ababii Andrei, dr. şt. tehnice, conferenţiar universitar, UTM, RM.
 29. Valeriu Lupaşcu, doctor în arhitectură, cercetător știintific al Institutului Patrimoniului Cultural AȘM, RM.
 30. Viniamin Ivanov, dr. habil. şt. tehnice, RM.

Regulamentul de editare a revistei "Buletinul INCERCOM";

Descarca

Arhivă

Buletin Incercom Nr.1 Vol.1. 2012

Descarca

Buletin Incercom Nr.1 Vol.2. 2012

Descarca

Buletin Incercom Nr.2. CN 2012

Descarca

Buletin Incercom Nr.3. CI 2012

Descarca

Buletin Incercom Nr.4. CN 2013

Descarca

Buletin Incercom Nr.5. CN 2014

Descarca

Buletin Incercom Nr.6. CI 2015

Descarca

Buletin Incercom Nr.7. CN 2015

Descarca

Buletin Incercom Nr.8. CN 2016

Descarca

Buletin Incercom Nr.9. CN 2016

Descarca

Abonamente “BULETINUL INCERCOM”


Pentru:

 • abonamente persoane fizice;
 • abonamente pentru biblioteci și alte instituții de cercetări

 Vă rugăm să contactați editorul-coordonator:
tel.serv.: +373(022) 55  91 47
e-mail: ludmila.cartofeanu@mail.ru

Contacte  “BULETINUL INCERCOM”


Redactor șef:
Izbînda Anatolie, redactor-șef, dr. şt. tehnice, ICŞC “INCERCOM” ÎS, RM.
Secretar responsabil:
Сroitoru Gheorghe, dr. ing., Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.
Editor-coordonator:
Cartofeanu Ludmila, vicedirector, ICŞC “INCERCOM” ÎS.
Adresa juridică:
MD-2043, mun. Chişinău, str. Independenței 6/1, ICŞC “INCERCOM” ÎS.
Tel.: +373 (022) 55 91 47
E-mail: ludmila.cartofeanu@mail.ru